×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co dělat, když mi hrozí výpověď

  Zaměstnavatel a zaměstnanec mají z logiky věci odlišné zájmy, proto není divu, že se ne vždy shodnou, mají jiná očekávání, nesednou si apod. V takových případech je postup ze strany zaměstnavatele vůči dotyčnému zaměstnanci takřka jasný – skončení pracovního poměru, typicky výpověď. Co dělat, když jste dostali výpověď právě vy? A co dělat, když vám taková výpověď teprve hrozí?

  Ať tak či tak, vzniklou situaci předně doporučujeme řešit co nejdříve. S naší pomocí můžete od zaměstnavatele získat odpovídající finanční kompenzaci, která vám pomůže překlenout to neoblíbené období bez příjmů do doby nástupu do nové práce. V případě nezákonně dané výpovědi pak lze po zaměstnavateli žádat ušlou mzdu, a pokud ji odmítne vyplatit, pak ho lze žalovat u soudu. V případě úspěchu u takového soudního řízení vám zaměstnavatel bude muset zpětně vyplatit mzdu za celou dobu, po kterou si myslel, že s vámi pracovní poměr skončil, a to až do jeho platného ukončení zákonným způsobem.

  Zjistěte, zda byl zaměstnavatel k výpovědi oprávněn

  Na rozdíl od zaměstnance musí mít zaměstnavatel k podání výpovědi řádný důvod, a to pouze takový, který je uveden v zákoníku práce, až na jednu výjimku, kterou je zkušební doba – výpověď ve zkušební době vám zaměstnavatel může dát prakticky z jakéhokoli důvodu a v zásadě kdykoli. U výpovědí mimo výpovědní dobu mnoho zaměstnavatelů dělá chybu, když do ní její důvod neuvedou buď vůbec, nebo sice uvedou, ale tím způsobem, že pouze zkopírují daný paragraf zákoníku práce, aniž by mu odpovídala reálná situace. Výpovědní důvod taktéž nesmí být diskriminační.

  Důvodů pro podání výpovědi ze strany zaměstnavatele je několik:

  • Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část – typickým příkladem je zrušení pobočky nebo celé společnosti;
  • Zaměstnavatel nebo jeho část se přemisťuje – zaměstnavatel se například stěhuje do jiného města či státu;
  • Zaměstnanec se stane nadbytečným – výpověď pro nadbytečnost musí být řádně podložena. Pouhý dojem zaměstnavatele je zcela nedostačující. Taktéž nelze z tohoto důvodu zaměstnance vyhodit a poté stejnou pozici obsadit někým jiným. Nadbytečnost je nutné prokázat, například zavedením nových výrobních postupů, investicemi do strojů či snížením množství zakázek;
  • Zdravotní důvody;
  • Nesplnění kvalifikačních předpokladů – např. řidič, který přišel o řidičský průkaz atd.;
  • Zvlášť hrubé porušení pracovních povinností – lidově známé jako výpověď na hodinu či padák na hodinu, kdy se jedná o okamžité ukončení pracovního poměru;
  • Neodpovídající pracovní výsledky či porušení pracovních povinností – v těchto případech zaměstnavatel musí zaměstnanci zaslat písemnou formou vytýkací dopis, ve kterém uvede, jaké nedostatky jsou zaměstnanci vytýkány. V dopise musí být uvedeny konkrétní nedostatky či porušení. Nelze jej napsat obecně. Zaměstnanec má následně 6 nebo 12 měsíců na zjednání nápravy. Doba závisí na konkrétních nedostatcích či porušení jeho povinností. Pokud zaměstnanec nápravu nezjedná, může mu být udělena výpověď, přesně tak, jak je ve vytýkacím dopise upozorněn.

  Po podání výpovědi začíná běžet výpovědní doba, po kterou je zaměstnanec dále zaměstnáván. Tato doba činí 2 měsíce. V případě vzájemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být delší. Mějte však na paměti, že výpovědní doba vás nechrání stoprocentně – i ve výpovědní době totiž lze se zaměstnancem zrušit pracovní poměr okamžitě, a to za zvlášť hrubé porušení jeho pracovních povinností.

  Kdy můžete dostat padáka na hodinu

  V závažných případech může dojít ze strany zaměstnavatele i k okamžitému ukončení pracovního poměru (výpověď na hodinu). Důvody pro takovýto rázný konec jsou dva – trestná činnost zaměstnance a porušení jeho povinností zvlášť hrubým způsobem.

  Pro první důvod může být zaměstnanec okamžitě vyhozen tehdy, byl-li odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší jak 1 rok nebo byl odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti se svým zaměstnáním na dobu delší jak 6 měsíců. Je nutné podotknout, že musí dojít k pravomocnému odsuzujícímu rozsudku – vyhodit zaměstnance pro pouhé podezření není možné.

  Druhým důvodem, pro který může být se zaměstnancem pracovní poměr okamžitě zrušen, je situace, kdy zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem povinnosti vyplývající z právních předpisů k jím vykonávané práci. Nutno říct, že „zvlášť hrubé porušení“ je neurčitým právním pojmem. Jednotlivá porušení se tedy posuzují individuálně. Příkladem může být opilost, drogy či krádeže na pracovišti, fyzické napadení či neomluvené absence. Pokud dojde k ojedinělému porušení, doporučujeme věc řešit dohodou o ukončení pracovního poměru.

  Okamžité zrušení pracovního poměru však má svá omezení. Nelze například takto okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené či zaměstnancem, který čerpá rodičovskou dovolenou.

  Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete též vy sami jakožto zaměstnanec, a to jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu, náhradu mzdy nebo její část do 15 dnů od uplynutí splatnosti, či pokud vám zaměstnavatel neumožnil ze zdravotních důvodů v době 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku vykonávat jinou, pro vás ze zdravotního hlediska vhodnější, práci. V obou těchto případech vám bud náležet náhrada mzdy.

  Pokuste se uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru – protože smírné řešení je vždy nejlepší

  Pokud zaměstnanci hrozí výpověď, jsou vztahy na pracovišti zaručeně velice napjaté, tak, že by se vzduch dal krájet. V takových případech, kdy sami vycítíte, že něco není v pořádku, je na místě začít se zaměstnavatelem vyjednávat o uzavření dohody o ukončení pracovního poměru.

  Dohodou o ukončení pracovního poměru se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou na zrušení pracovního poměru k určitému datu a dále na výši odstupného, které zaměstnanci náleží. Dohoda o ukončení pracovního poměru je výhodná pro obě strany, jelikož zde nemusí být dodržena zákonem stanovená výpovědní doba – může být stanovena kratší i delší.

  Odstupné náleží také zaměstnanci, který dostal výpověď z organizačních důvodů (nadbytečnost, zrušení části firmy či její přemístění).   

  Nejste na to sami!

  Pokud máte dojem, že vám výpověď byla dána neoprávněně, tedy v rozporu se zákoníkem práce či z diskriminačních důvodů, kontaktujte nás co nejdříve. Po uplynutí 2 měsíců nelze již výpověď pro její neplatnost napadnout. Okolnosti výpovědi přezkoumáme a v případě porušení zákona učiníme patřičné kroky.

  Pokud byla výpověď skutečně podána neoprávněně, budeme se zaměstnavatelem jednat o výši finanční kompenzace, případně podáme žalobu pro neplatnost výpovědi. V případě úspěchu vám zaměstnavatel bude muset vyplatit mzdu náležející vám od nezákonného ukončení pracovního poměru až do pravomocného rozhodnutí soudu. Byl-li s vámi nezákonně ukončen pracovní poměr a soud pravomocně rozhodne ve váš prospěch až po uplynutí 2 let, bude vám zaměstnavatel muset uhradit mzdu za tyto 2 roky.

  Zastoupíme vás též v případě sjednání dohody o ukončení pracovního poměru a budeme vyjednávat s vaším zaměstnavatelem, aby byl pro vás odchod ze zaměstnání co nejvýhodnější.

   #zamestnanec  #zamestnavatel  #vypoved  #vypovednahodinu  #pracovnipravo  #padak  #zdravotniduvody  #nadbytecnost  #zruseni  #pracovnipomer  #pracovni  #vysledky  #povinnost  #poruseni