×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co má obsahovat kvalitní pracovní smlouva

  Co nesmí být v pracovní smlouvě
  https://youtu.be/8Rck5EjgBsI

  Pracovní smlouva je listina na základě, které se uzavírá pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Při podpisu pracovní smlouvy s novým zaměstnancem mějte na zřeteli, že se jedná o velice důležitý dokument, který bude hrát v pracovněprávním vztahu zásadní vliv.  

  Smlouva musí dle platné legislativy obsahovat následující ujednání.

  1. Identifikaci smluvních stran

  Jelikož se jedná o smlouvu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je nutné vymezit, jakých subjektů se týká. Smlouva musí obsahovat osobní údaje budoucího zaměstnance a identifikaci zaměstnavatele, tedy podnikatele, pro kterého bude zaměstnanec pracovat, název IČO, sídlo.

  1. Uvedení zda se jedná o smlouvu na dobu určitou či neurčitou

  Toto ujednání sice není povinnou zákonnou náležitostí, ale v praxi je velmi důležité, neboť bez uvedení doby určité se jedná o pracovní poměru na dobu neurčitou. Doba určitá je přesně časově vymezena, kdy po jejím ukončení zaniká pracovní poměr. Tento druh smlouvy lze uzavřít maximálně na dobu 3 let a následně ji 2x prodloužit. Zaměstnanec tak může na dobu určitou pracovat nejvýše 9 let. V případě pokračování pracovního poměru je nutné uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnavatel v době trvání smlouvy může zaměstnanci dát výpověď pouze v případech uvedených v § 48 a násl. zákoníku práce. Ze strany zaměstnance je pracovní smlouva na dobu neurčitou výhodnější, a to z důvodu určité jistoty zaměstnání či případného čerpání hypotéky. Existují i další druhy smluv jako je DPP či DPČ, které však mají svá omezení finanční a jiná a věnuje se jim samostatný článek.     

  1. Druh práce

  Ve smlouvě musí být uveden druh práce, čímž je míněna náplň práce zaměstnance případně i pracovní pozice s možným vymezením pracovních úkolů. Zcela přesným vymezením pracovních úkolů se doporučujeme vyvarovat z důvodu možného budoucího sporu, když zaměstnanec odmítne plnit Vámi zadané úkoly s odůvodněním, že nejsou náplní jeho práce.

  1. Místo výkonu práce

  Mnoho lidí se domnívá, že místem výkonu práce musí být jedna konkrétní adresa. Do smlouvy je možné místo výkonu práce zahrnout obecněji, názvem města, regionu či celou republikou či EU, záleží však na druhu práce. V tomto případě je nutné uvést místo, na kterém bude zaměstnanec pracovat nejčastěji. Identifikace místa výkonu práce je velice důležité, jelikož Vám to umožní zaměstnance v případě potřeby přesunout na jiné místo v rámci určitého území. Příkladem může být následující situace. V pracovní smlouvě bylo zakomponováno konkrétní místo výkonu práce. Došlo však k situaci, kdy se firma přestěhovala za město a to zaměstnanci ze závažných důvodů nevyhovuje. Jelikož bylo v pracovní smlouvě uvedeno přesné místo výkonu práce, které se nyní změnilo, vznikla překážka na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec v tomto případě může ukončit pracovní poměr a navíc mu náleží nárok odstupné nebo přesvědčit zaměstnance podepsat dodatek smlouvy. Této situaci může zaměstnavatel ve smlouvě předejít. I když  budete mít místo nastavené šířeji, bude se za počátek pracovní cesty považovat konkrétní pracoviště.       

  1. Den nástupu do práce

  Tímto datem vzniká pracovní poměr. Vznikají povinnosti na straně zaměstnance i zaměstnavatele. Současně začíná běžet zkušební doba, pokud je ujednána. 

  1. Podpisy stran.

   Kromě povinných ujednání ještě doporučujeme sjednat tyto záležitosti:

  1. Zkušební doba a její délka

  Délka zkušební doby nesmí přesáhnout 3 měsíce u řadového zaměstnance a 6 měsíců u vedoucího pracovníka. Ve zkušební době lze skončit (zrušit) pracovní poměr bez důvodu jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem, avšak ne v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti zaměstnance.

  1. Souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu

  Zákon stanoví, že mimo místo výkonu práce lze zaměstnance vyslat jen s jeho souhlasem. Je proto vhodné jej umístit přímo do smlouvy.

  1. Home office

  V době pandemie se ukázalo, že toto ujednání je velice důležité a doporučujeme si podmínky nástupu na home office a požadavky kladené na zaměstnance při jeho výkonu sjednat přímo ve smlouvě. Aby byla smlouva stručná a jasná, navazují konkrétní podmínky výkonu home office, stravenky a náhrady na interní pracovněprávní dokumenty zaměstnavatele, které doporučujeme nechat vytvořit odborníkem.

  1. Závaznost interních předpisů a interních dokumentů

  Jak již bylo řečeno u home office, zaměstnavatel běžně užívá při stanovení podmínek interní dokumenty, typicky pracovní řád, pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), GDPR či AML (zákony týkající se legalizace výnosů trestné činnosti). Smlouva nemusí obsahovat přesná ustanovení těchto zákonů, měla by však jejich existenci předpokládat. Ohledně těchto povinností doporučujeme též zaměstnance proškolit a na závěr je nechat podepsat doklad o absolvování školení, čímž se může alespoň částečně zaměstnavatel v budoucnu zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem.  

  1. Mlčenlivost

  Zaměstnanci na různých pozicích přicházejí do kontaktu s interními záležitostmi firmy, jejichž vyzrazení by mělo za následek poškození Vašeho podnikání. Může se jednat o klienty, vedení účetnictví, know how, obchodní tajemství atd. Vzniklou dohodou zamezíte zaměstnanci tyto informace sdělit neoprávněné osobě. V případě vyzrazení lze vzniklou škodu vymáhat.    

  1. Konkurenční doložka

  Předpokládáte, že budete do zaměstnance investovat nemalé finanční prostředky do jeho vzdělávání a máte obavu, aby po absolvování potřebných školení a získání certifikátů neodešel pracovat ke konkurenci? Pak se Vám bude hodit konkurenční doložka, tedy smluvní ujednání, které umožní zaměstnanci, aby vykonával během pracovního poměru i určitou dobu po jeho skončení, podobnou práci pouze s Vaším písemným souhlasem, jinak lze uplatnit smluvní pokutu (výjimka z pravidla o zákazu pokut zaměstnanci). Výhodou tohoto ujednání je motivace zaměstnance zůstat ve Vaší firmě. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek. Naproti tomu zaměstnanci po skončení pracovního poměru náleží po celou dobu trvání tohoto zákazu finanční odměna, kterou je vhodnou předem vyjasnit.        

  1. Mzdový výměr

  Mnoho lidí překvapí, že přesné finanční (mzdové) ohodnocení zaměstnance nemusí být součástí pracovní smlouvy. V tomto případě je nutné zaměstnance s jeho ohodnocením seznámit nejpozději při nástupu do práce, tedy nechat jej podepsat tzv. mzdový výměr, kde je mzda uvedena. V současné nejisté době je stále větší praxí finančního ohodnocení určit mzdovým výměrem. Ten umožní zaměstnavateli jednostranně měnit finanční ohodnocení zaměstnance i bez jeho souhlasu, a to zcela povoleným způsobem. Toto je však limitováno zaručenou mzdou odvíjející se od právních předpisů. Ve chvíli, když se zaměstnanec stane problémovým, je tento instrument vhodným motivačním nástrojem.    

  8. Vyhnout se zakázaným ujednáním

  Mějte na paměti, že pracovní smlouva je důležitým dokumentem, na který stanoví (nejen) zákoník práce značné požadavky. V nekvalitně zpracované smlouvě se mohou vyskytovat ustanovení, která nebudou platná i případě oboustranných podpisů. Jedná se o ustanovení, ve kterých se zaměstnanec vzdá svých práv dané zákoníkem práce, souhlasí s ukládáním pokut např. za pozdní příchody apod. Taková smlouva Vám pak přinese spíše problémy s inspekcí práce, která jako dohledový orgán dozírá na plnění zákonných povinností zaměstnavatele.

  Doporučujeme si nechat vyhotovit pracovní smlouvu od odborníků. My se pracovním právem zabýváme již více jak 8 let a nastavíme Vám správně pracovní smlouvy. Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme!