×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  Pracujeme lépe a rychleji než konkurence

  Naši klienti jsou pravidelně informováni o vedení případu

  Jsme odborníci, žádní teoretici

  Máme více jak 9 let praktických zkušeností v advokacii

  Vyzkoušejte s námi jeden případ a už nebudete chtít jiné advokáty

  Všechny služby vymýšlíme tak, aby pro vás měly ekonomický smysl a přinesly nejvíc právě Vám

  Garance spokojenosti s našimi službami

  loading

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – modernipravnik.cz  Mgr. Petr Uklein, advokát, ev. č. ČAK 19791, IČ: 107 89 936, Hlavatého 663/15, 149 00 Praha, tel.: (+420) 732 394 849, e-mail: info@modernipravnik.cz, www.modernipravnik.cz

  Jitka Vejlupková, účetní, IČ: 616 34 981, Lysá nad Labem, Československé armády 1651/58, PSČ 28922, tel.: (+420) 732 394 849, e-mail: info@modernipravnik.cz, www.modernipravnik.cz  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  advokátní kanceláře ModerníPrávník.cz vedené Mgr. Petrem Ukleinem, advokátem, ev. č. ČAK 19791, IČ: 107 89 936 se sídlem Hlavatého 663/15, 149 00 Praha e-mail: info@modernipravnik.cz, tel: (+420) 732 394 849, web: www.modernipravnik.cz (dále jen „Poskytovatel“)

  I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky advokátní kanceláře ModerníPrávník.cz (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti fyzických či právnických osob využívajících právních služeb Poskytovatele v rozsahu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii (dále jen „ZA“) a dalších služeb, jakož i vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě jakékoli smlouvy uzavírané či uzavřené mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Klient“) zpravidla, nikoli však výlučně, písemnou formou (dále jen „Smlouva“). Klient a Poskytovatel, kteří uzavírají či již uzavřeli Smlouvu, jsou společně označováni také jako „Strany“.

  2. Je-li jakoukoli formou odkázáno při uzavírání Smlouvy na obchodní podmínky, jsou tím myšleny tyto VOP, případně jejich pozdější verze. VOP se vztahují také na veškeré obchodní vztahy mezi Poskytovatelem a třetí osobou, plyne-li to přímo či nepřímo z povahy práva anebo závazku ze Smlouvy či z právního předpisu.

  3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě, VOP jsou však vždy její součástí. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Poskytovatel je oprávněn vyhotovit ceník svých služeb, který se stává součástí VOP dnem jeho zveřejnění na webových stránkách uvedených v záhlaví VOP.

  4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Smlouva a VOP jsou zpravidla vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy, i kdyby byly smluvní dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, budou řešeny před soudy ČR podle právního řádu ČR.

  5. Znění VOP může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat nehledě na povahu měněného ustanovení. Strany se domluvily, že Klient bude o změně VOP informován pomocí internetových stránek Poskytovatele a žádné jednotlivé upozornění mu nebude zasíláno. Klient má právo v souladu s § 1752 odst. 2 OZ změny VOP odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět do 1 měsíce od jejich změny a ve výpovědní době stanovené pro specifické případy těmito VOP, jinak ve výpovědní době 2 měsíců. Výpověď a skončení Smlouvy nijak nezasahuje do již vzniklého práva Poskytovatele na úhradu ceny ze Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškeré nově vznikající práva a povinnosti z již existujících Smluv se řídí těmito VOP.

  6. Strany vyloučily jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na Smlouvu. Příslušná část § 545 a celý § 565 OZ jsou vyloučeny.

  7. Pro Klienty, kteří jsou spotřebiteli podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“ a „Spotřebitel“), se ustanovení těchto VOP použijí v plném rozsahu vyjma těch ustanovení, která jsou v přímém rozporu s předpisy na ochranu spotřebitele, zejména OZ a ZOS. Pro ustanovení VOP zahrnující úpravu platnou speciálně pouze pro Spotřebitele, odlišnou od ostatních ustanovení těchto VOP, viz článek V. VOP.

  II. INFORMACE K CENÁM UVEDENÝM V NABÍDCE

  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo sdělit Klientovi cenu za poskytnuté služby až po osobní, telefonické nebo e-mailové domluvě s Klientem a po posouzení složitosti a rozsahu konkrétního případu, požadavků sdělených Klientem a časových možností Poskytovatele. Veškeré ceny uváděné na webových rozhraní Poskytovatele (zejména na webových stránkách Poskytovatele uvedených v záhlaví těchto VOP) jsou pouze orientační a nejedná se o závazný návrh na uzavření Smlouvy, neboť konkrétní rozsah služeb či produktů poskytovaných na základě Smlouvy a požadavky Klienta nemohou být Poskytovateli dopředu známy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Ceny služeb Poskytovatele jsou v nabídce uváděny bez sazby DPH, jelikož Poskytovatel není jejím plátcem. Není-li stanoveno jinak, uváděné ceny rovněž neobsahují správní poplatky, překlady, náklady na ověření, odměnu notáře, znalce, případně jiné odměny třetím osobám, které nejsou a nemohou být Poskytovateli dopředu známy.

  3. Konkrétní závaznou cenovou nabídku na poskytnutí služeb Poskytovatelem obdrží Klient přímo od Poskytovatele či od osoby Poskytovatelem oprávněné. Klient bere na vědomí, že v průběhu poskytování služeb může podle okolností (například, nikoli však výlučně, z důvodu dodatečných pokynů Klienta aj.) vyjít najevo potřeba více hodin práce, o které se původní částka uvedená v cenové nabídce navýší. O této potřebě bude Klient ze strany Poskytovatele dopředu informován a Poskytovatel si před dalším postupem vyžádá Klientův souhlas s tímto navýšením. Na konci bude Klientovi předloženo přesné vyúčtování, nedohodne-li se Klient s Poskytovatelem jinak. Poskytovateli vzniká nárok na doplacení navýšení ceny v okamžiku Klientova odsouhlasení tohoto navýšení. Splatnost navýšení ceny nastává 3. dnem po jeho odsouhlasení, nedohodne-li se Poskytovatel s Klientem jinak. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že do doby úhrady navýšení ceny služeb není Poskytovatel povinen pokračovat v poskytování služeb nad rámec Klientem již uhrazené ceny. Klient též bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě neuhrazení oprávněného navýšení ceny služeb u Klienta, který je Poskytovatelem zastoupen na plnou moc, do dne, na němž se Strany dohodnou, bude Poskytovatelem tato plná moc vypovězena.

  4. Poskytovatel nenese odpovědnost za jednorázové změny na trhu, zejména fluktuaci devizových kurzů měn, například kurzu Eura (EUR) i dalších měn, a před potvrzením závazné objednávky Klienta je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit nabídku nebo prohlásit původní nabídku z výše zmíněných důvodů za neplatnou. Takováto změna (vyjma zrušení nabídky) je považována za novou nabídku.

  5. V rámci společenské odpovědnosti, jakož i případné propagační akce, může Poskytovatel poskytnout službu zcela bezplatně. Poskytnutí takové bezplatné služby je pouze na uvážení Poskytovatele, konkrétním posouzení případu Klienta a jeho sociálně-právní situaci. Na poskytnutí bezplatné služby nevzniká Klientovi právní nárok.

  6. Nedohodne-li se Klient s Poskytovatelem v případě poskytnutí právní služby na smluvní odměně ani není výslovně dohodnuto bezplatné poskytnutí právní služby, má Poskytovatel za poskytnuté právní služby vždy nárok alespoň na (a Klient je povinen Poskytovateli uhradit) odměnu mimosmluvní dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

  III. PAUŠÁLY

  1. Klient má možnost využít služby Poskytovatele ve formě balíčků služeb za zvýhodněnou cenu, která je včetně obsahu jednotlivých balíčků a časového rozmezí jejich poskytování stanovena v ceníku Poskytovatele zveřejněném na jeho webových stránkách uvedených v záhlaví VOP (dále jen „Paušály“).

  2. Paušály jsou hrazeny dopředu vždy na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Do doby úhrady Paušálu ze strany Klienta není Poskytovatel povinen služby tvořící jeho obsah Klientovi poskytnout. K okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (vč. Paušálu) viz článek IV. VOP.

  3. Využití jednoho Paušálu nezavazuje Klienta k pravidelné úhradě dalších Paušálů. Nejdéle 7 dní před vyčerpáním Paušálu bude Klient ze strany Poskytovatele dotázán, zda si přeje v poskytování balíčku služeb zahrnutých v daném Paušálu pokračovat, popř. využít jiný druh Poskytovatelem nabízeného Paušálu. Rozhodne-li se Klient ve využívání současného a/nebo jakéhokoli jiného Paušálu dále nepokračovat, dojde s uplynutím doby, na kterou je současný Paušál poskytnut, k ukončení Smlouvy mezi Klientem a Poskytovatelem. Případné vzájemné nároky Stran tím však nejsou dotčeny.

  4. Klient má kdykoli v průběhu čerpání balíčku služeb obsažených v daném Paušálu možnost čerpání tohoto Paušálu ukončit. V takovém případě, nedohodnou-li se Strany jinak, si Poskytovatel vyhrazuje právo vyfakturovat Klientovi služby dosud poskytnuté v rámci Paušálu, včetně těch, na nichž Poskytovatel prokazatelně již začal pracovat, za hodinovou sazbu stanovenou v ceníku zveřejněném na webových stránkách Poskytovatele uvedených v záhlaví VOP, a takto vyfakturovanou částku jednostranně započíst oproti Klientem uhrazené ceně ukončovaného Paušálu. Případný nedoplatek na straně Klienta je Klient povinen Poskytovateli uhradit nejpozději do 7 dní od výzvy Poskytovatele k jeho úhradě. Případný přeplatek ze strany Klienta je Poskytovatel povinen Klientovi vrátit nejpozději do 3 dní od výzvy ze strany Klienta k jeho vrácení, jinak do 7 dní od provedení započtení, a to bezhotovostně na bankovní účet Klienta, který Poskytovateli pro tento účel sdělí nebo z něhož byla původní cena Paušálu Poskytovateli uhrazena.

  IV. SMLOUVA

  1. Předmět Smlouvy

  1.1. Předmětem Smlouvy je povinnost Poskytovatele poskytnout službu specifikovanou ve Smlouvě a povinnost Klienta za tuto službu zaplatit ujednanou cenu.

  1.2. Je možné, že Klient s Poskytovatelem uzavřou více jednotlivých Smluv pomocí jedné nabídky Poskytovatele, což plyne z povahy plnění v nabídce obsaženého, i když tak není v nabídce uvedeno. Tato situace nastane zejména tehdy, kdy předmětem nabídky budou služby, které jsou na sobě nezávislé. Pro tyto účely se na služby poskytované formou Paušálu hledí jako na jednu samostatnou službu. Na každou takovou Smlouvu, jejímž předmětem je samostatná, na ostatních poskytovaných službách nezávislá služba, se pak hledí jako na samostatně uzavřenou. Veškeré nároky plynoucí ze Smlouvy či jejího porušení jsou tak Strany povinny vůči sobě uplatňovat v režimu každé takové Smlouvy samostatně.

  1.3. Poskytovatel je oprávněn poskytnutí služeb odmítnout (v případě poskytnutí právních služeb tak činí v souladu s ust. § 18 a § 19 ZA).

  1.4. Poskytovatel může zajišťovat plnění Smlouvy třetí osobou a Klient je povinen toto plnění přijmout.

  1.5. Strany Smlouvy jsou povinny si poskytnout veškerou součinnost nutnou k provedení Smlouvy. Plnění Smlouvy může být Poskytovatelem odloženo na dobu, kdy mu Klient poskytne součinnost.

  1.6. Služby Poskytovatele jsou specifické povahy a Poskytovatel je a jejich výsledný výstup uzpůsobuje na míru požadavkům a potřebám Klienta, zjištěným zejména na základě osobní, telefonické či online komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Pokud Klient uvažuje výstup služby dále přeprodávat či poskytnout jiné osobě, musí toto sdělit Poskytovateli nejpozději v momentu uzavření Smlouvy. Pokud tak nesdělí, vychází Poskytovatel v momentu uzavření Smlouvy a po celou dobu jejího trvání z předpokladu, že služba a její výstup jsou určeny výhradně pro Klienta a jeho potřeby a budou na jeho míru uzpůsobeny, což nelze později změnit.

  2. Uzavření Smlouvy

  2.1. Ceny uvedené v nabídce a na webových rozhraní Poskytovatele se řídí článkem II. těchto VOP. Dohodne-li se Klient s Poskytovatelem na úhradě služeb Poskytovatele prostřednictvím odměny z výhry při soudním, mimosoudním, správním, obchodním či jiném jednání, řídí se tato dohoda samostatnou Smlouvou, jíž jsou tyto VOP součástí.

  2.2. Klient není oprávněn přijmout nabídku k uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele či jím pověřené osoby modifikovanou akceptací. Strany vyloučily aplikaci ust. § 1740 odst. 3 OZ. Jakákoli změna oproti nabídce Poskytovatele či jím pověřené osoby je považována za novou nabídku k uzavření Smlouvy.

  2.3. Smlouva může být uzavřena více způsoby, přičemž může a nemusí být vyhotovena písemně. Vždy jsou však tyto VOP její součástí.

  2.4. Objednávka Klienta provedená osobně či prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména telefonicky, e-mailem či online přes webový formulář na webovém rozhraní Poskytovatele, není závazná a slouží pouze k prvotnímu oslovení Poskytovatele, nestává se tedy součástí Smlouvy a Poskytovatel není povinen ji přijmout. Objednávkový formulář obsahuje zpravidla, nikoli však nutně, tyto informace:

  2.4.1. jméno a příjmení Klienta,

  2.4.2. popis problému vyžadujícího poskytnutí právní služby Poskytovatele,

  2.4.3. kontaktní údaje Klienta (zejména e-mail a telefonní číslo).

  Údaje sdělené Klientem Poskytovateli v nezávazné objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. V případě přijetí nezávazné objednávky Klienta kontaktuje Poskytovatel či jím pověřená osoba Klienta telefonicky a/nebo e-mailem se závaznou nabídkou služeb Poskytovatele, včetně uvedení konkrétní ceny nabízené služby. V případě, že Klient ke své nezávazné objednávce připojí svoje obchodní podmínky ve smyslu § 1751 OZ, nestávají se tyto nikdy součástí Smlouvy.

  2.5. Okamžikem uzavření Smlouvy je moment, kdy je Klientem uhrazena celá cena za službu Poskytovatele specifikovaná v nabídce Poskytovatele či jím pověřené osoby. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele či předáním v hotovosti v souladu s oddílem 3. tohoto článku VOP (Platební podmínky). Do okamžiku uhrazení celé ceny není Poskytovatel povinen požadovanou službu Klientovi poskytnout, a to ani v případě, že je cena Klientem hrazena po částech, není-li mezi Klientem a Poskytovatelem výslovně dohodnuto jinak. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku uzavření Smlouvy.

  2.6. VOP se stávají součástí Smlouvy již prostým odkazem bez nutnosti je přikládat. Klient má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách Poskytovatele uvedených v záhlaví VOP.

  2.7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání a plnění Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

  3. Platební podmínky

  3.1. Cenu služby Poskytovatele a případné doprovodné náklady (např. cestovní výdaje aj.) dle Smlouvy uhradí Klient Poskytovateli bezhotovostně převodem na bankovní účet Poskytovatele sdělený Klientovi pro tento účel v závazné nabídce Poskytovatele či jím pověřené osoby, popřípadě Klientovi Poskytovatelem či jím pověřenou osobou jinak sděleným, např. e-mailem apod. (dále jen „bankovní účet Poskytovatele“). Alternativně, dohodnou-li se na tom Strany, může Klient cenu uhradit v hotovosti k rukám Poskytovatele či jím pověřené osoby v místě, na němž se Strany dohodnou.

  3.2. Případné slevy z ceny poskytnuté Poskytovatelem Klientovi nelze vzájemně kombinovat. Všechny slevy je nutno aplikovat před uzavřením Smlouvy. Obsahuje-li závazná nabídka Poskytovatele či jím pověřené osoby jakoukoli slevu, Klient výslovně souhlasí s tím, že tato sleva může být Poskytovatelem započtena oproti dalším požadovaným slevám a sankcím uplatněným Klientem (například z hlediska uznaných vad poskytnutých služeb apod.). Klientovi nepřísluší žádná další práva z vadného plnění, byla-li sleva poskytnuta právě pro nějaký nedostatek služeb poskytnutých Poskytovatelem.

  4. Podmínky poskytnutí nezávazné konzultace

  4.1. Nezávaznou právní konzultací (dále jen „Konzultace“) s Poskytovatelem se rozumí právní porada s Poskytovatelem, advokáty zaměstnanými Poskytovatelem, advokáty spolupracujícími s Poskytovatelem nebo s advokátními koncipienty Poskytovatele ohledně individuálního případu Klienta, a to osobně, telefonicky či online prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Tato Konzultace nezavazuje Klienta k čerpání dalších služeb či produktů Poskytovatele ani k další spolupráci s Poskytovatelem.

  4.2. Cena za Konzultaci je smluvně stanovena ve výši uvedené v ceníku Poskytovatele zveřejněném na jeho webových stránkách uvedených v záhlaví VOP. Smlouva o poskytnutí služby Konzultace je mezi Klientem a Poskytovatelem uzavřena v okamžiku, kdy je Klientem uhrazena celá její cena, není-li mezi Poskytovatelem a Klientem výslovně stanoveno jinak, v každém případě však platí, že do doby úhrady ceny ze strany Klienta není Poskytovatel povinen Konzultaci zahájit a Klientovi na ni nevzniká právní nárok.

  4.3. Není-li cena za Konzultaci uhrazena do zamluveného termínu a času konání Konzultace, nevzniká Klientovi automaticky nárok na zamluvení náhradního termínu a času Konzultace a Poskytovatel není povinen ho Klientovi nabídnout.

  4.4. V případě, že je Klientem cena za Konzultaci uhrazena, avšak Klient projeví ještě před jejím smluveným termínem a časem zájem o jeho změnu, domluví se Poskytovatel s Klientem na termínu a čase náhradním. Takovou změnu je Poskytovatel oprávněn akceptovat pouze dvakrát, v případě, že se Klient nebude moci zúčastnit druhého náhradního termínu, ztrácí nárok na smluvení dalšího náhradního termínu a Poskytovatel je oprávněn účtovat mu storno poplatek ve výši a za podmínek následujícího odstavce.

  4.5. Nekoná-li se Konzultace z důvodu na straně Klienta, má Poskytovatel nárok účtovat si storno poplatek za následujících podmínek:

  4.5.1. zruší-li Klient Konzultaci alespoň 2 pracovní dny před smluveným termínem Konzultace, vrátí Poskytovatel Klientovi 100% ceny Konzultace;

  4.5.2. zruší-li Klient Konzultaci 1 pracovní den před nebo v den termínu konání Konzultace před jejím plánovaným časem začátku, vrátí Poskytovatel Klientovi 50% ceny Konzultace;

  4.5.3. nezúčastní-li se Klient Konzultace bez předchozí omluvy, má Poskytovatel právo účtovat si stornopoplatek ve výši 100% z ceny dané Konzultace.

  Poskytovatel část ceny již uhrazené Konzultace nevrací proto, že Poskytovatel si už záležitost Klienta, která měla být předmětem Konzultace, nastudoval a na konání Konzultace si již vyhradil čas, částečně tak již došlo k poskytnutí služeb Poskytovatelem.

  4.6. Nekoná-li se Konzultace z důvodu na straně Poskytovatele, má Klient na výběr, zda si nechá vrátit plnou cenu již uhrazené Konzultace či se s Poskytovatelem domluví na jiném termínu a času Konzultace.

  4.7. Nekonání Konzultace kvůli technickým obtížím nezávislým na vůli Klienta a/nebo Poskytovatele není důvodem pro uplatnění stornopoplatků ze strany Poskytovatele. V takovém případě má Klient na výběr, zda si nechá vrátit plnou cenu již uhrazené Konzultace či se s Poskytovatelem domluví na jiném termínu a času Konzultace.

  4.8. Uplatní-li Klient nárok na vrácení uhrazené ceny Konzultace či její části dle tohoto článku VOP, vrátí danou částku Poskytovatel na účet, který je Klientem Poskytovateli pro tyto účely sdělen, nebo z něhož peníze přišly, a to do 7 dní ode dne, kdy se na tom Klient s Poskytovatelem domluví.

  4.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit obsah těchto podmínek poskytnutí Konzultace s účinností k datu zveřejnění této změny VOP na internetových stránkách Poskytovatele. Konzultace objednané a uhrazené před účinností takové změny VOP budou poskytnuty v souladu se zněním VOP platným k datu úhrady objednané Konzultace.

  5. Práva z vadného plnění

  5.1. Poskytovatel odpovídá za to, že jím poskytnutá služba nemá vady, tedy že bude mít služba vlastnosti, které si Poskytovatel s Klientem ujednali a chybí-li takové ujednání, tak takové vlastnosti, které Poskytovatel Klientovi popsal či které Klient mohl očekávat s ohledem na povahu služby a hodí se k účelu, který Poskytovatel uvádí. Poskytovatel odpovídá i za to, že služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  5.2. Reklamaci služby poskytnuté Poskytovatelem lze uplatnit prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Poskytovatele či na adresu jeho sídla uvedené v záhlaví VOP.

  5.3. V reklamaci Klient uvede své údaje, kontakt, co a proč reklamuje, dále prokáže, že mu Poskytovatel danou službu poskytl, a uvede, jak si přeje reklamaci vyřídit. Klient může podle své volby a povahy vady žádat:

  5.3.1. odstranění vady dodáním nové nebo chybějící služby,

  5.3.2. přiměřenou slevu z ceny,

  5.3.3. vrácení ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

  5.4. Rozlišuje se podstatná a nepodstatná vada. Podstatná je taková vada, o níž Strana porušující smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Strana Smlouvu neuzavřela, pokud by tuto vadu předvídala. U vady, která je nepodstatná (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou či nikoli), má Klient nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny.

  5.5. Při uplatnění reklamace je Klient povinen Poskytovateli sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Poskytovatele je možná pouze tehdy, žádal-li Klient opravu vady, která se ukáže být neodstranitelnou. Nezvolí-li si Klient své právo z podstatné vady včas, má práva stejná jako při nepodstatné vadě

  5.6. Není-li náprava nebo výměna služby Poskytovatele možná, může Klient na základě odstoupení od Smlouvy požadovat vrácení ceny v plné výši. Pokud však Poskytovatel prokáže, že Klient před převzetím o vadě služby věděl či ji sám způsobil, není Poskytovatel povinen nároku Klienta vyhovět.

  5.7. Poskytovatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Klientem písemně nedohodne na delší lhůtě. Není-li reklamace Poskytovatelem vyřízena v této lhůtě, má Klient po jejím uplynutí stejná práva, jako by se jednalo o podstatnou vadu.

  5.8. Poskytovatel odpovídá Klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to i tehdy, byla-li újma způsobena zástupcem Poskytovatele či jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem. Klient však bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel není schopen zaručit úspěšnost v mimosoudním či jakémkoli jiném jednání ani v soudním, správním či jiném řízení, nenaplněním subjektivního očekávání Klienta mu tedy nárok na náhradu újmy vůči Poskytovateli nevzniká.

  6. Odstoupení od Smlouvy

  6.1. Je-li Klientem právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatel), nemá tento Klient možnost od Smlouvy odstoupit s výjimkou využití odstoupení jako práva z vadného plnění za podmínek stanovených těmito VOP.

  6.2. Je-li Klientem fyzická osoba (Spotřebitel), řídí se podmínky jeho odstoupení od Smlouvy článkem V. VOP.

  7. Výpověď a jiné způsoby skončení Smlouvy

  7.1. Klient je oprávněn Smlouvu o poskytování právní služby vypovědět kdykoli, i bez udání důvodu, a to bez výpovědní doby, není-li mezi Stranami výslovně dohodnuto jinak. Smlouvu o poskytování jiné než právní služby je Klient oprávněn vypovědět v obecné výpovědní lhůtě 2 měsíců.

  7.2. Výpověď ze strany Klienta musí být učiněna písemně, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak, a doručena Poskytovateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu či prostřednictvím listinné pošty (dopisem) na adresu sídla Poskytovatele uvedené v záhlaví VOP. Ve výpovědi Klient uvede číslo účtu pro případné vrácení ceny uhrazené Klientem či její části.

  7.3. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu bez výpovědní doby vypovědět:

  7.3.1. dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a Klientem,

  7.3.2. neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost,

  7.3.3. trvá-li Klient na tom, aby Poskytovatel postupoval podle jeho pokynů, ačkoli byl Poskytovatelem poučen o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním řádem nebo stavovským předpisem České advokátní komory,

  7.3.4. nesložil-li Klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních či jiných služeb Poskytovatele, ačkoli byl o to Poskytovatelem požádán,

  7.3.5. zjistí-li Poskytovatel dodatečně skutečnosti uvedené v ust. § 19 ZA.

  7.4. Výpověď ze strany Poskytovatele musí být učiněna písemně, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak nebo není-li to písemně možné, a doručena Klientovi prostřednictvím e-mailu či listinné pošty (dopisem) na adresu bydliště či sídla Klienta.

  7.5. Výpověď je účinná v okamžiku jejího doručení druhé Straně. V době 15 dní od nabytí účinnosti výpovědi Smlouvy o poskytování právní služby je Poskytovatel povinen činit veškeré neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu, nedohodne-li se s Klientem jinak nebo neučiní-li Klient jiné opatření.

  7.6. Smlouva je dále ukončena naplněním jejího účelu, tj. poskytnutím služby Poskytovatelem, či písemnou dohodou Stran, včetně e-mailové komunikace.

  8. Další práva a povinnosti Stran

  8.1. Poskytovatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho pokyny. Klient však bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel není jeho pokyny vázán, jsou-li v rozporu s právním předpisem nebo stavovským předpisem České advokátní komory.

  8.2. Poskytovatel je v souladu se zákonem o advokacii povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Podmínky a rozsah mlčenlivosti Poskytovatele při poskytování právních služeb stanoví ust. § 21 ZA.

  8.3. Další práva a povinnosti Poskytovatele související s poskytováním právních služeb se řídí ZA.

  8.4. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, tedy název, či jméno Klienta pro své marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích tištěných i online (dostupných z internetu) propagačních materiálů, pokud Smlouva, tyto VOP či právní předpisy nestanoví jinak.

  V. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO KLIENTY, KTEŘÍ JSOU SPOTŘEBITELI

  1. Předmět úpravy tohoto článku VOP

  1.1. Tento článek VOP se vztahuje na zvláštní práva Klientů Poskytovatele, kteří jsou Spotřebiteli dle ZOS, konkrétně na práva související s reklamací služby poskytnuté Poskytovatelem, právem Spotřebitele odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu a mimosoudním řešením sporů Spotřebitele s Poskytovatelem. Příslušné části těchto VOP, upravující totožná práva odlišně od tohoto článku VOP, se uplatní pouze pro ty Klienty Poskytovatele, kteří jsou právnickými osobami či podnikajícími fyzickými osobami (podnikateli).

  2. Reklamace služby

  2.1. Poskytovatel odpovídá za to, že jím poskytnutá služba nemá vady, tedy že bude mít služba vlastnosti, které si Poskytovatel se Spotřebitelem ujednali a chybí-li takové ujednání, tak takové vlastnosti, které Poskytovatel Spotřebiteli popsal či které Spotřebitel mohl očekávat s ohledem na povahu služby a hodí se k účelu, který Poskytovatel uvádí. Poskytovatel odpovídá i za to, že služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  2.2. Reklamaci služby poskytnuté Poskytovatelem lze uplatnit prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Poskytovatele či na adresu jeho sídla uvedené v záhlaví VOP.

  2.3. V reklamaci Spotřebitel uvede své jméno a příjmení, svůj kontakt (e-mail a telefonní číslo), co a proč reklamuje, dále prokáže, že mu Poskytovatel danou službu poskytl, a uvede, jak si přeje reklamaci vyřídit. Spotřebitel může podle své volby a povahy vady žádat:

  2.3.1. odstranění vady dodáním nové nebo chybějící služby,

  2.3.2. přiměřenou slevu z ceny,

  2.3.3. vrácení ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

  2.4. Rozlišuje se podstatná a nepodstatná vada. Podstatná je taková vada, o níž Strana porušující smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Strana Smlouvu neuzavřela, pokud by tuto vadu předvídala. U podstatné vady má Spotřebitel nárok na odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny či odstoupení od Smlouvy. U vady, která je nepodstatná (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou či nikoli), má Spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny.

  2.5. Při uplatnění reklamace je Spotřebitel povinen Poskytovateli sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Poskytovatele je možná pouze tehdy, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelnou. Nezvolí-li si Spotřebitel své právo z podstatné vady včas, má práva stejná jako při nepodstatné vadě.

  2.6. Není-li náprava nebo výměna služby Poskytovatele možná, anebo půjde o vadu, která byla opakovaně, alespoň však dvakrát, odstraněna opravou, anebo půjde o větší počet vad, alespoň však tři vady současně, může Spotřebitel na základě odstoupení od Smlouvy požadovat vrácení ceny v plné výši. Pokud však Poskytovatel prokáže, že Spotřebitel před převzetím o vadě služby věděl či ji sám způsobil, není Poskytovatel povinen nároku Spotřebitele vyhovět.

  2.7. Poskytovatel sdělí Spotřebiteli, že mu byla doručena reklamace Spotřebitele bezprostředně poté, co se tak stalo, nejpozději však do 3 pracovních dní od doručení. Toto potvrzení reklamace Poskytovatele musí mít písemnou formu a bude Spotřebiteli doručeno prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem v reklamaci, popř. v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. V potvrzení reklamace Poskytovatel uvede svoje identifikační údaje, identifikační údaje Spotřebitele, Spotřebitelův popis vady služby, Spotřebitelem uplatněné právo z vadného plnění a datum uplatnění reklamace (datum jejího doručení Poskytovateli).

  2.8. Poskytovatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se Spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě. Tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni uplatnění reklamace Spotřebitelem (uvedeno v písemném potvrzení reklamace). Pokud konec této lhůty připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den. Není-li reklamace Poskytovatelem vyřízena v této lhůtě, má Spotřebitel po jejím uplynutí stejná práva, jako by se jednalo o podstatnou vadu.

  2.9. Reklamace je vyřízena ve chvíli, kdy Poskytovatel Spotřebitele písemně prostřednictvím e-mailové komunikace či v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb informuje o jejím vyřízení a jakým způsobem se tak stalo. V případě informování skrze poskytovatele poštovních služeb, je vyřízením reklamace okamžik, kdy se Spotřebitel mohl poprvé s doručovanou listinou seznámit.

  2.10. Reklamace může být Poskytovatelem zamítnuta, a to z těchto důvodů:

  2.10.1. nejde o reklamaci uplatnitelnou u Poskytovatele,

  2.10.2. Spotřebitel o vadě, kterou reklamuje, věděl již při uzavírání Smlouvy či si ji způsobil sám,

  2.10.3. vady služby se vyskytly po 24 měsících od převzetí,

  2.10.4. je-li důvodem uplatnění reklamace nenaplnění subjektivního očekávání Spotřebitele.

  2.11. Poskytovatel odpovídá Spotřebiteli v rozsahu AZ za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to i tehdy, byla-li újma způsobena zástupcem Poskytovatele či jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem. Spotřebitel však bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel není schopen zaručit úspěšnost v mimosoudním či jakémkoli jiném jednání ani v soudním, správním či jiném řízení, nenaplněním subjektivního očekávání Spotřebitele mu tedy nárok na náhradu újmy vůči Poskytovateli nevzniká.

  2.12. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musí Spotřebitel požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

  3. Odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu

  3.1. Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od jejího uzavření. O odstoupení Spotřebitel Poskytovatele informuje prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu či v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb na adresu sídla Poskytovatele uvedené v záhlaví VOP.

  4. Mimosoudní řešení sporů

  4.1. V případě sporu ze Smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytnutí právní služby, se Spotřebitel může obrátit na Českou advokátní komoru, která byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem (Poskytovatelem a Spotřebitelem). Webové stránky tohoto pověřeného subjektu jsou www.cak.cz. Řízení se zahájí jen na návrh Spotřebitele, a to v případě, pokud se Spotřebiteli nepodaří vyřešit spor přímo s Poskytovatelem. Pokud se Poskytovateli a Spotřebiteli nepodaří spor vyřešit napřímo, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Spotřebiteli písemně všechny informace ohledně možného mimosoudního řešení sporu.

  4.2. V případě sporu ze Smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytnutí jiné než právní služby, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

  4.3. V případě zakoupení jiné než právní služby přes internet Spotřebitelem může Spotřebitel k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

  VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Základní ustanovení

  1.1. Tento článek VOP upravuje, jakým způsobem nakládá Poskytovatel s osobními údaji Klienta či jakékoli jiné osoby, jejíž osobní údaje byly přímo Klientem Poskytovateli sděleny či byly sděleny spolupracující osobou Klienta, které jsou fyzickými osobami (pro účely tohoto článku budou dále tito Klienti, kteří jsou fyzickými osobami a kterých se tak tento článek VOP týká, nazýváni jen „Klienti“). Tento článek má Klienty informovat o tom,

  i. za jakým účelem a na základě jakého právního základu bude Poskytovatel jejich osobní údaje zpracovávat,

  ii. jaké osobní údaje Klientů bude Poskytovatel zpracovávat,

  iii. jakým způsobem bude Poskytovatel osobní údaje Klientů zpracovávat,

  iv. komu mohou být osobní údaje Klientů Poskytovatelem předány, a

  v. jaká jsou práva Klientů ve vztahu k ochraně jejich osobních údajů.

  1.2. Tento článek se vztahuje na

  i. zpracování osobních údajů, které Poskytovatel provádí během komunikace s Klienty prostřednictvím e-mailu, telefonu a dalších prostředků dálkové komunikace,

  ii. zpracování osobních údajů, které Poskytovatel provádí během trvání obchodního vztahu Poskytovatele s Klientem

  iii. zpracování osobních údajů Klientů, které je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele.

  1.3. V případě, že by Klienti potřebovali jakékoli další vysvětlení, mohou se s jejich žádostí obrátit na Poskytovatele prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví VOP.

  2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

  2.1. Ochrana osobních údajů Klientů je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními předpisy, těmito VOP přístupnými na webových stránkách Poskytovatele a vnitřním zabezpečením Poskytovatele.

  2.2. Osobní údaje Klientů jsou Poskytovatelem zpracovávány za těmito účely:

  a. Poskytování právních a jiných služeb a plnění Smlouvy (dále jen „Účel A“)

  i. Osobní údaje Klientů zpracovává Poskytovatel za tím účelem, aby jim mohl poskytnout svoje služby (právní konzultace, právní služby, účetní a daňové služby a další související služby).

  ii. Poskytovatel vždy vyžaduje pouze přiměřené a relevantní údaje, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl Poskytovatel poskytnout své služby v perfektní kvalitě. Bez těchto údajů by Poskytovatel nemohl produkty poskytnout a následkem by mohla být nemožnost uzavření Smlouvy či jejího plnění.

  b. Plnění právních povinností Poskytovatele (dále jen „Účel B“)

  i. Osobní údaje Klientů zpracovává Poskytovatel zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.

  ii. V souvislosti s poskytováním právních a s nimi souvisejících služeb zpracovává Poskytovatel osobní údaje Klientů také za účelem řádného vedení advokátního spisu a plnění povinností dle předpisů o advokacii, včetně elektronické komunikace, seznamu kontaktních údajů a poskytovaných služeb.

  c. Poskytování právních, účetních či daňových novinek, tipů a marketingových nabídek (dále jen „Účel C“)

  i. Osobní údaje Klientů zpracovává Poskytovatel za účelem zasílání právních, účetních a daňových novinek, tipů a marketingových sdělení o produktech a službách poskytovaných Poskytovatelem a partnery Poskytovatele na základě souhlasu uděleného Klientem.

  ii. Po udělení takového souhlasu bude Poskytovatel moci Klienta prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace kontaktovat a Klient tak získá hodnotné informace o nových článcích, novinkách ve změnách zákonů, službách, produktech a dalších zajímavostech. Klient také bude moci získávat e-booky Poskytovatele, které Poskytovatel pro všechny své Klienty průběžně připravuje.

  iii. Pokud Klient udělí Poskytovateli tento souhlas, bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adresu sídla Poskytovatele či prostřednictvím e-mailu uvedených v záhlaví VOP nebo kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě, kterým Klient souhlas udělil.

  iv. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto Účelu C není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.

  d. Ochrana oprávněného zájmu Poskytovatele (dále jen „Účel D“)

  i. Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování Poskytovatele může Poskytovatel osobní údaje Klientů zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání právních nároků Poskytovatele.

  ii. Kromě výše uvedeného může Poskytovatel osobní údaje Klientů zpracovávat i pro jejich identifikaci ve smyslu zákona o advokacii, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.

  3. Rozsah zpracování osobních údajů

  3.1. Pro poskytování služeb Poskytovatele za Účelem A, Účelem B a Účelem D může od Klienta požadovat a zpracovávat osobní údaje týkající Klienta, společnosti Klienta či osob, se kterými Klient právně jedná či s nimi řeší spor. Jedná se zejména o tyto údaje:

  i. jméno a příjmení, adresa, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje

  ii. název obchodní firmy, identifikační nebo daňové identifikační číslo

  iii. další údaje, které souvisejí s konkrétními službami poskytovanými Poskytovatelem (např. údaje o obchodních partnerech a zaměstnancích Klienta nebo osobách, se kterými Klient právně jedná nebo s nimi řeší spor, spisové značky, informace o případu Klienta, které vyplní na webovém formuláři do pole „Text zprávy“, informace a dokumenty k případu Klienta, které Poskytovateli zašle formou e-mailové zprávy či jiného prostředku dálkové komunikace či které mu předá v listinné podobě apod.)

  iv. v případě vyplnění a odeslání webového formuláře žádosti zpracovává Poskytovatel za účelem splnění evidenčních povinností o udělení souhlasu Klienta se zpracováním osobních údajů podle tohoto článku VOP také datum a čas odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán.

  3.2. Pro poskytování právních, účetních a daňových novinek, tipů, marketingových nabídek a obchodních sdělení (Účel C) může Poskytovatel od Klienta požadovat a zpracovávat zejména tyto osobní údaje:

  i. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

  ii. název obchodní firmy

  iii. v případě vyplnění a odeslání webového formuláře nebo přihlášení k odběru některého z marketingových kanálů zpracovává Poskytovatel za účelem splnění evidenčních povinností o udělení souhlasu Klienta se zpracováním osobních údajů podle tohoto článku VOP také datum a čas odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán.

  3.3. Pokud by byly za výjimečných okolností poskytnuty Poskytovateli osobní údaje, které jsou podle GDPR právních standardů klasifikovány jako obzvláště citlivé (např. etnický původ, náboženské vyznání nebo zdravotní stav), je Poskytovatel povinen takové citlivé osobní údaje zpracovat pouze v souladu s příslušnou legislativou.

  4. Způsob zpracování osobních údajů

  4.1. Osobní údaje Klienta jsou Poskytovatelem zpracovány pouze k výše uvedeným účelům. Osobní údaje zpracovává Poskytovatel v listinné podobě i elektronické podobě, a to jak manuálně, tak automatizovaným způsobem.

  4.2. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje, ať už v nezávazné objednávce služeb Poskytovatele či ve Smlouvě, uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně v osobních údajích.

  4.3. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  5. Doba zpracování a uchovávání osobních údajů

  5.1. Osobní údaje Klientů získané v souvislosti s Účelem A zpracovává Poskytovatel po dobu trvání Smlouvy. Po dobu plnění povinností z ní plynoucích pak zpracovává Poskytovatel tyto osobní údaje maximálně po dobu tří let a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních a zákona o advokacii). Pokud nedojde k uzavření Smlouvy mezi Klientem a Poskytovatelem a nedojde k poskytnutí služby na základě poptávky a požadavků Klienta, osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednoho roku a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních a zákona o advokacii).

  5.2. Osobní údaje získané v souvislosti s Účelem B zpracovává Poskytovatel po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

  5.3. Osobní údaje získané na základě souhlasu Klienta v souvislosti s Účelem C Poskytovatel zpracovává a využívá ke stanovenému účelu po dobu trvání souhlasu až do jeho odvolání. Tento souhlas může Klient kdykoli odvolat postupem podle čl. VI odst. 2.2 písm. c bodu iii. těchto VOP a zažádat o vymazání údajů či jejich aktualizaci.

  5.4. Osobní údaje Klientů získané v souvislosti s Účelem D zpracovává Poskytovatel maximálně po dobu tří let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší.

  6. Přístup k osobním údajům a příjemci

  6.1. Osobní údaje zpřístupňuje Poskytovatel pouze oprávněným zaměstnancům, advokátům, kteří s Poskytovatelem spolupracují a také případně poskytovatelům nezbytných služeb na základě uzavřených zpracovatelských smluv, které splňují podmínky GDPR, a to tak, aby byly osobní údaje Klientů v bezpečí, a vždy pouze v nezbytné míře pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního důvodu.

  6.2. Mezi případné další subjekty, kterým mohou být poskytnuty osobní údaje Klientů na základě zpracovatelské smlouvy, patří zejména poskytovatelé serverových, cloudových, CRM a dalších IT řešení, poskytovatelé advokátních systémů a poskytovatelé účetních a daňových služeb, poskytovatelé marketingových a komunikačních řešení a v případě Účelu C také provozovatelé sociálních sítí.

  7. Zpracování osobních údajů třetích osob

  7.1. V některých případech může Poskytovatel zpracovávat i osobní údaje fyzických osob spolupracujících s Klientem takovým způsobem, že tato spolupráce souvisí s předmětem činnosti Poskytovatele, pokud je těchto údajů k plnění třeba (dále jen „třetí osoby“), a to v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  7.2. Jedná se např. o osobní údaje zaměstnanců, klientů nebo dodavatelů Klientů apod., které Klient Poskytovateli sdělí v souvislosti s plněním jednotlivých účelů. Osobní údaje třetích osob bude

  Poskytovatel zpracovávat dle účelu konkrétního zpracování podle podmínek, kterými se řídí i zpracování osobních údajů Klientů.

  7.3. Klient tímto výslovně prohlašuje, že získal a disponuje platným souhlasem třetích osob ke zpracování jejich osobních údajů, včetně obzvlášť citlivých osobních údajů. Klient je povinen informovat Poskytovatele o skončení platnosti souhlasu třetích osob do 7 dní od vzniku takové skutečnosti.

  8. Práva osob plynoucí ze zpracování osobních údajů

  8.1. Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má Klient následující práva:

  i. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo znamená, že Klient může od Poskytovatele kdykoli požadovat informace o tom, zda Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které se Klienta týkají či nikoli. V případě, že takové údaje Poskytovatel zpracovává, má Klient právo žádat informace, za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem Poskytovatel tyto osobní údaje zpracovává, a může žádat kopii těchto údajů.

  ii. Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů. Toto právo znamená, že Klient může od Poskytovatele kdykoli požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Takový požadavek provede Poskytovatel bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na aktuální technické možnosti Poskytovatele.

  iii. Právo na výmaz. Toto právo znamená, že v případě, že o to Klient Poskytovatele požádá, vymaže Poskytovatel osobní údaje Klienta, a to pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) Klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů Klienta, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) Klient odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.

  iv. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo znamená, že Klient může Poskytovatele požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel tyto osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uschová anebo provede jiné úkony zpracování, které Klientovi zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.

  v. Právo na přenositelnost údajů. Toto právo znamená, že Klient může Poskytovatele požádat o to, aby Poskytovatel osobní údaje, které se Klienta týkají a které jsou zpracovávány automatizovaně, na základě souhlasu nebo smlouvy předal třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebude Poskytovatel moci vyhovět.

  vi. Právo vznést námitku. Toto právo znamená, že Klient může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže Klient vznese námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestane Poskytovatel osobní údaje Klienta zpracovávat. Jestliže vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku Poskytovatel nejprve vyhodnotí a bude Klienta informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestane Poskytovatel osobní údaje zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce Poskytovatel nebude moci vyhovět.

  vii. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. V případě nespokojenosti Klienta s vyřízením žádosti a uplatněním výkonu práva má Klient právo podat stížnost k dohledovému orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111.

  viii. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byl poskytnut. Odvolat souhlas může Klient kdykoli bez udání důvodu, a to buď kliknutím na

  odkaz v e-mailu, kterým Klient udělil souhlas, písemně na adresu Poskytovatele, na telefonním čísle Poskytovatele či prostřednictvím e-mailové adresy Poskytovatele uvedených v záhlaví VOP.

  8.2. Poskytovatel upozorňuje, že jeho činnost je vázána právními předpisy stanovujícími mu mnohé povinnosti. S odkazem na právní povinnosti může být uplatnění některého z výše uvedených práv výrazně omezeno nebo odmítnuto.

  8.3. V případě zjevně nedůvodných, nepřiměřených či opakovaných žádostí může Poskytovatel v souladu s právními předpisy za realizaci daného práva účtovat přiměřený administrativní poplatek nebo takovou žádost odmítnout.

  VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Strany jsou si povinny poskytnout veškerou součinnost nutnou k poskytnutí právní služby Poskytovatelem. Poskytnutí právní služby může být Poskytovatelem odloženo na dobu, kdy mu Klient poskytne potřebnou součinnost.

  2. Práva a povinnosti neupravené Smlouvou a VOP se řídí OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

  3. Veškeré dodatky Smlouvy, tedy právní jednání, kterými vznikají, mění se či zanikají práva či povinnosti ze Smlouvy, se Strany dohodly, že budou činěny výlučně písemnou formou se souhlasem obou Stran. Pokud nebude tato forma dodržena, nebude k takovému jednání přihlíženo (nicotné).

  4. Smlouva a tyto VOP, které jsou její součástí, obsahují úplné ujednání Stran a nahrazují všechna předchozí ujednání týkající se téhož předmětu.

  5. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Strany sjednávají, že se Smlouva a tyto VOP řídí českým právním řádem. Spory ze Smlouvy budou řešeny výhradně před soudy České republiky. Pokud je pořízen překlad Smlouvy či těchto VOP do cizího jazyka, výklad české verze Smlouvy a těchto VOP má vždy přednost.

  6. Je-li některé ustanovení VOP nebo Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy či těchto VOP.

  7. Aktuální verze VOP je vždy dostupná na internetových stránkách Poskytovatele. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele a v záhlaví VOP.

  8. Smlouva může, ale nemusí být archivována Poskytovatelem v elektronické i tištěné podobě, pro Klienta či jinou fyzickou nebo právnickou osobu však není dostupná ani na žádost.

  9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 17.03.2023


  V Praze dne 17.03.2023

  Mgr. Petr Uklein, advokát

  advokátní kancelář ModerníPrávník.cz