×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
  („VOP“)

  advokátní kanceláře ModerníPrávník.cz
  vedené Mgr. Petrem Ukleinem, advokátem, ev. č. ČAK 19791, IČ: 107 89 936
  se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5

  e-mail: info@modernipravnik.cz, tel: (+420) 732 394 849, web: www.modernipravnik.cz
  (dále jen „Poskytovatel“)

   

  KDO JSME A K ČEMU JSOU TYTO VOP

  Jsme advokátní kancelář ModerníPrávník.cz vedená Mgr. Petrem Ukleinem, advokátem, ev. č. ČAK 19791, IČ: 107 89 936, se sídlem Bozděchova 1480/7, 150 00 Praha 5.

  Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@modernipravnik.cz, telefonu na tel. čísle (+420) 732 394 849 nebo skrze kontaktní formulář na našem webu www.modernipravnik.cz („webové stránky“).

  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku („OZ“) vzájemná práva a povinnosti mezi námi a Vámi (fyzickými či právnickými osobami) při využívání našich právních služeb v rozsahu ustanovení § 1 odst. 2 zákona o advokacii („ZA“), a dalších služeb, a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě jakékoli smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi zpravidla písemně, nikoli však výlučně („Smlouva“).

  Kdekoli se zde v těchto VOP bude mluvit o „nás“, je tím myšlen vedoucí advokát Mgr. Petr Uklein, jeho koncipienti a další zaměstnanci, jakož i spolupracující advokáti či zaměstnaní advokáti.

   

  I. POČÁTEČNÍ INFORMACE

  Odkazujeme-li jakoukoli formou při uzavírání Smlouvy na obchodní podmínky, jsou tím myšleny tyto VOP, případně jejich pozdější verze. VOP se vztahují také na veškeré obchodní vztahy mezi námi a třetími osobami, plyne-li to přímo či nepřímo z povahy práva anebo závazku ze Smlouvy či z právního předpisu.

  Shodli jsme se na tom, že na Smlouvu žádným způsobem nedopadají obchodní zvyklosti. Příslušná část § 545 a celý § 565 OZ jsou vyloučeny.

   

  1. Musím se těmito VOP řídit?

  Ano, tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, kterou spolu uzavřeme. Ve Smlouvě si s Vámi můžeme sjednat některá ustanovení odchylně od těchto VOP, tyto VOP však vždy budou i v takovém případě součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před univerzálními ustanoveními VOP. Součástí VOP je též ceník našich služeb, který se jejich součástí stává dnem jeho zveřejnění na webových stránkách.

  Smlouva a VOP jsou zpravidla vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy, i kdyby byly smluvní dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, spolu budeme řešit před soudy ČR podle právního řádu ČR.

   

  1. Mohou se tyto VOP změnit?

  Vezměte prosím na vědomí, že abychom mj. vyhověli neustále se měnícím požadavkům legislativy, můžeme znění VOP jednostranně měnit či doplňovat, a to nehledě na povahu měněného ustanovení. Dáváte nám svůj souhlas s tím, že o změně VOP budete informováni pomocí našich webových stránek a nebude Vám zasíláno žádné personalizované upozornění. Tyto změny můžete v souladu s § 1752 odst. 2 OZ odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět do 1 měsíce od jejich změny a ve výpovědní době stanovené pro specifické případy těmito VOP, jinak ve výpovědní době 2 měsíců. Výpověď a skončení Smlouvy nijak nezasahuje do našeho již vzniklého práva na úhradu ceny ze Smlouvy.

  Tímto ustanovením nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Veškeré nově vznikající práva a povinnosti z již existujících Smluv se však již budou řídit novým zněním VOP.

   

  1. Jsem spotřebitel, platí tyto VOP i pro mě?

  Spotřebitelem podle zákona o ochraně spotřebitele („ZOS“) jste Vy, pokud s námi uzavíráte Smlouvu jako fyzická osoba nezávisle na Vašem podnikání, tedy pokud u nás nenakupujete na firmu. České zákony vám jako Spotřebitelům dávají některá zvláštní práva, o kterých se více dozvíte v dalších částech těchto Podmínek.

  Pro ty z Vás, kteří jsou Spotřebiteli, se ustanovení těchto VOP použijí v plném rozsahu vyjma těch ustanovení, která jsou v přímém rozporu s předpisy na ochranu spotřebitele, zejména OZ a ZOS. Ustanovení VOP zahrnující úpravu platnou speciálně pouze pro Spotřebitele, odlišnou od ostatních ustanovení těchto VOP, se nachází v části V. VOP (INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE).

   

  II. INFORMACE K CENÁM UVEDENÝM V NABÍDCE

  1. Je do ceny služeb započítáno DPH a správní a jiné poplatky?

  Ceny služeb uvádíme v nabídce bez sazby DPH, jelikož nejsme jejím plátcem. Staneme-li se jím, budou tyto ceny uváděny i s DPH dle její zákonné sazby. Není-li stanoveno jinak, uváděné ceny rovněž neobsahují správní poplatky, poplatky za překlady, náklady na ověření, odměnu notáře, znalce, případně jiné odměny třetím osobám, které nejsou a nemohou nám být dopředu známy. Též nejsou součástí uváděné ceny, pokud si neřekneme výslovně jinak, doprovodné náklady (např. cestovní výdaje aj.).

   

  1. Jsou ceny uvedené na vašich stránkách konečné?

  Nejsou. Vezměte prosím na vědomí, že konkrétní rozsah služeb či produktů poskytovaných na základě Smlouvy a Vaše požadavky nám nemohou být dopředu známy. Vyhrazujeme si proto právo sdělit Vám přesnou cenu za poskytnuté služby až po osobní, telefonické nebo e-mailové domluvě s Vámi a po posouzení složitosti a rozsahu konkrétního případu, Vámi sdělených požadavků a našich časových možností. Veškeré ceny uváděné na našich webových stránkách jsou pouze orientační a nejedná se o závazný návrh na uzavření Smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

  Vezměte také prosím na vědomí, že v průběhu poskytování služeb může podle okolností (například z důvodu Vašich dodatečných pokynů aj.) vyjít najevo potřeba více hodin práce, o které se původní částka uvedená v cenové nabídce navýší. O této potřebě Vás budeme dopředu informovat a před dalším postupem si vyžádáme Váš souhlas s tímto navýšením. Na konci Vám bude předloženo přesné vyúčtování, nedohodneme-li se jinak. Nárok na doplacení navýšení ceny nám vzniká v okamžiku Vašeho odsouhlasení tohoto navýšení. Splatnost navýšení ceny nastává 3. dnem po jeho odsouhlasení, nedohodneme-li se jinak. Vezměte prosím na vědomí, že do doby úhrady navýšení ceny služeb nejsme povinni pokračovat v poskytování služeb nad rámec Vámi již uhrazené ceny. Též berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že jste-li námi zastoupeni na plnou moc, pak v případě neuhrazení oprávněného navýšení ceny služeb do dne, na němž se s Vámi dohodneme, bude námi tato plná moc vypovězena.

  Vezměte prosím na vědomí i to, že veškerá komunikace s Vámi je též právní službou, tedy i náš čas strávený komunikací s Vámi je zahrnut do vyúčtování a může dojít k tomu, že Vám bude muset být dofakturován. V průběhu případu se s Vámi snažíme být v průběžném kontaktu a pravidelně Vás informovat o průběhu případu, pochopte však prosím, že rozsáhlá komunikace nad rámec tohoto pravidelného přehledu již nemůže být započítána do původní cenové nabídky.

  Též prosím pochopte, že neneseme odpovědnost za jednorázové změny na trhu, tudíž před uzavřením Smlouvy jsme oprávněni jednostranně změnit již učiněnou nabídku nebo prohlásit původní nabídku z výše zmíněných důvodů za neplatnou. Takováto změna (vyjma zrušení nabídky) je považována za novou nabídku.

  Přímo v nabídce našich služeb či v průběhu jejich poskytování Vás můžeme požádat o přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb. Vezměte prosím na vědomí, že nebude-li tato záloha z Vaší strany ve stanoveném termínu uhrazena, jsme oprávněni zrušit naši nabídku služeb, a pokud se tak stane v průběhu poskytování služby, pak jsme oprávněni vypovědět bez výpovědní doby Smlouvu a též plnou moc, budete-li námi na jejím základě zastoupeni.

  Cena za naše služby (včetně zálohy na ni) Vám bude účtována prostřednictvím faktury (resp. zálohové faktury), nedohodneme-li se spolu výslovně jinak. Náležitosti faktury naleznete v části IV. VOP (SMLOUVA).

   

  1. Co když si Vaše služby nemohu dovolit?

  V rámci společenské odpovědnosti, jakož i případné propagační akce, můžeme poskytnout službu zcela bezplatně. Vezměte však prosím na vědomí, že poskytnutí takové bezplatné služby je pouze na našem uvážení, konkrétním posouzení Vašeho případu a Vaší sociálně-právní situaci. Na poskytnutí bezplatné služby nevzniká právní nárok.

  Též je možné využít našich slevových nabídek, budeme-li je poskytovat. Vezměte však prosím na vědomí, že případné slevy z ceny, které Vám poskytneme, nelze vzájemně kombinovat. Všechny slevy je nutno uplatnit před uzavřením Smlouvy. Je-li v naší závazné nabídce jakákoli sleva, výslovně souhlasíte s tím, že tuto slevu můžeme započíst oproti dalším požadovaným slevám a sankcím, které uplatníte (např. z hlediska uznaných vad poskytnutých služeb apod.). Pokud jsme Vám slevu poskytli právě pro nějaký nedostatek námi našich služeb, nepřísluší Vám již žádná další práva z vadného plnění.

   

  1. Co když se na ceně předem nedohodneme?

  Nedohodneme-li se v případě poskytnutí právní služby na smluvní odměně ani není výslovně dohodnuto bezplatné poskytnutí právní služby, máme za poskytnuté právní služby vždy nárok alespoň na odměnu mimosmluvní dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a Vy jste povinni nám ji uhradit.

   

  III. PAUŠÁLY

  1. Co jsou Paušály?

  Jako naši klienti máte možnost využít našich služeb ve formě balíčků za zvýhodněnou cenu, která je včetně obsahu jednotlivých balíčků a časového rozmezí jejich poskytování stanovena v ceníku našich služeb zveřejněném na našich webových stránkách („Paušály“).

   

  1. Jakým způsobem za Paušál budu platit?

  Paušály jsou hrazeny dopředu vždy na základě námi vystavené faktury. Vezměte prosím na vědomí, že do doby úhrady Paušálu z Vaší strany nejsme povinni služby tvořící jeho obsah poskytnout. Více o okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb v části IV. VOP (SMLOUVA).

   

  1. Na jak dlouho se zavazuji?

  Využití jednoho Paušálu Vás nezavazuje k pravidelné úhradě dalších Paušálů. Nejdéle 7 dní před vyčerpáním Paušálu se Vás dotážeme, zda si přejete v poskytování balíčku služeb zahrnutých v daném Paušálu pokračovat, popř. využít jiný druh námi nabízeného Paušálu. Rozhodnete-li se ve využívání současného a/nebo jakéhokoli jiného Paušálu dále nepokračovat, dojde s uplynutím doby, na kterou je současný Paušál poskytnut, k ukončení Smlouvy mezi námi a Vámi. Případné naše vzájemné nároky tím však nebudou dotčeny.

   

  1. Jak ukončím Paušál ještě v průběhu jeho čerpání?

  Kdykoli v průběhu čerpání balíčku služeb obsažených v daném Paušálu máte možnost čerpání tohoto Paušálu ukončit. V takovém případě, nedohodneme-li se jinak, si vyhrazujeme právo vyfakturovat Vám služby dosud poskytnuté v rámci Paušálu, včetně těch, na nichž jsme prokazatelně již začali pracovat, za hodinovou sazbu stanovenou v ceníku zveřejněném na našich webových stránkách, a takto vyfakturovanou částku jednostranně započíst oproti Vámi uhrazené ceně ukončovaného Paušálu. Případný nedoplatek na Vaší straně jste povinni nám uhradit nejpozději do 7 dní od naší výzvy k jeho úhradě. Případný přeplatek z Vaší strany jsme povinni Vám vrátit nejpozději do 3 dní od Vaší výzvy k jeho vrácení, jinak do 7 dní od provedení započtení, a to bezhotovostně na bankovní účet, který jste nám pro tento účel sdělili nebo z něhož nám byla původní cena Paušálu uhrazena.

   

  IV. SMLOUVA

  Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni poskytnutí služeb odmítnout (v případě poskytnutí právních služeb tak činíme v souladu s ust. § 18 a § 19 ZA), a že plnění Smlouvy můžeme zajišťovat třetí osobou. Takové plnění jste povinni přijmout stejně jako byste jej přijali od nás.

  Vy i my jsme si navzájem povinni poskytnout veškerou součinnost nutnou k provedení Smlouvy. Plnění Smlouvy tak můžeme odložit na dobu, kdy nám poskytnete svoji součinnost.

   

  1. Co je předmětem Smlouvy?

  Předmětem Smlouvy, kterou s námi uzavíráte, je naše povinnost poskytnout službu blíže specifikovanou ve Smlouvě a Vaše povinnost za tuto službu zaplatit ujednanou cenu.

  Je možné, že s námi uzavřete více jednotlivých Smluv pomocí jedné naší nabídky, což bude plynout z povahy plnění obsaženého v této nabídce, i když to v ní nebude výslovně uvedeno. Tato situace nastane zejména tehdy, kdy předmětem nabídky budou služby, které jsou na sobě nezávislé (v tomto smyslu se na služby poskytované formou Paušálu hledí jako na jednu samostatnou službu). Na každou takovou Smlouvu, jejímž předmětem je samostatná, na ostatních poskytovaných službách nezávislá, služba, se pak hledí jako na samostatně uzavřenou. Toto je důležité z toho hlediska, že veškeré nároky plynoucí ze Smlouvy či jejího porušení jsme vůči sobě povinni uplatňovat v režimu každé takové Smlouvy samostatně, tj. v režimu každé samostatné, na jiných službách nezávislé službě.

  Naše služby jsou specifické povahy a my je (a jejich výsledný výstup) uzpůsobujeme na míru Vašim požadavkům a potřebám zjištěným zejména na základě osobní, telefonické či online komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Uvažujete-li výstup služby dále přeprodávat či poskytnout jiné osobě, musíte nám toto sdělit nejpozději v momentu uzavření Smlouvy. Neučiníte-li tak, vycházíme v momentu uzavření Smlouvy a po celou dobu jejího trvání z předpokladu, že služba a její výstup jsou určeny výhradně pro Vás a Vaše potřeby a budou uzpůsobeny na míru právě a jenom Vám, což nelze z povahy věci později změnit.

   

  1. Jak dochází k uzavření Smlouvy?

  Smlouva může být uzavřena více způsoby, přičemž může a nemusí být vyhotovena písemně. Vždy jsou však tyto VOP její součástí. VOP se stávají součástí Smlouvy již prostým odkazem bez nutnosti je přikládat. Můžete se s nimi seznámit na našich webových stránkách.

  Vaše objednávka provedená osobně či prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména telefonicky, e-mailem či online přes webový formulář na našich webových stránkách, není závazná a slouží pouze k našemu prvotnímu oslovení, nestává se tedy součástí Smlouvy a nejsme povinni ji přijmout. Webový formulář obsahuje zpravidla, nikoli však nutně, tyto informace:

  • Vaše jméno a příjmení;
  • popis problému vyžadujícího poskytnutí právní služby z naší strany;
  • Vaše kontaktní údaje (zejména e-mail a telefonní číslo).

  Údaje, které nám sdělíte v nezávazné objednávce, považujeme za správné. V případě přijetí Vaší nezávazné objednávky Vás kontaktujeme my či námi pověřená osoba telefonicky a/nebo e-mailem se závaznou nabídkou našich služeb, včetně uvedení konkrétní ceny nabízené služby. V případě, že ke své nezávazné objednávce připojíte svoje obchodní podmínky ve smyslu § 1751 OZ, nestávají se tyto nikdy součástí Smlouvy.

  Vezměte prosím na vědomí, že nejste oprávněni přijmout nabídku k uzavření Smlouvy z naší strany či ze strany námi pověřené osoby modifikovanou akceptací, tj. jednostranně změnit naši nabídku. Shodli jsme se na vyloučení aplikace § 1740 odst. 3 OZ. A naopak, jakákoli námi učiněná změna oproti původní naší nabídce či nabídce námi pověřené osoby je považována za novou nabídku k uzavření Smlouvy.

  Jakmile nám sdělíte přijetí naší nabídky (e-mailem, telefonicky či osobním sdělením), sdělíme Vám údaje pro úhradu ceny našich služeb či zálohy na ni (nejčastěji prostřednictvím e-mailu, ale též se tak může stát telefonicky či osobním sdělením). Úhrada se řídí bodem 4. této části VOP (Jakým způsobem mám za služby zaplatit?).

  Ceny uvedené v nabídce a na našich webových stránkách se řídí částí II. VOP (INFORMACE K CENÁM UVEDENÝM V NABÍDCE). Dohodneme-li se na úhradě našich služeb prostřednictvím odměny z výhry při soudním, mimosoudním, správním, obchodním či jiném jednání, řídí se tato dohoda samostatnou Smlouvou, jíž jsou tyto VOP součástí.

  Udělujete souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání a plnění Smlouvy. Náklady, které Vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradíte sami. My si zase hradíme vlastní náklady na uzavření Smlouvy.

   

  1. Kdy je Smlouva uzavřena?

  Okamžikem uzavření Smlouvy je moment, kdy uhradíte celou cenu za naši službu specifikovanou v naší nabídce či nabídce námi pověřené osoby. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky na náš bankovní účet či předáním v hotovosti v souladu s následujícím bodem 4. této části VOP (Jakým způsobem mám za služby zaplatit?). Do okamžiku uhrazení celé ceny nejsme povinni Vám požadovanou službu poskytnout, a to ani v případě, že je Vámi cena hrazena po částech, nedohodneme-li se výslovně jinak. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího uzavření.

   

   

   

  1. Jakým způsobem mám za služby zaplatit?

  Cenu služby a případné doprovodné náklady (např. cestovní výdaje aj.) dle Smlouvy nám uhradíte bezhotovostně převodem na náš bankovní účet, který Vám pro tyto účely sdělíme v naší závazné nabídce či jinak. Alternativně, pokud se na tom dohodneme, můžete cenu uhradit v hotovosti k našim rukám či rukám námi pověřené osoby v místě, na němž se spolu dohodneme.

  Nedohodneme-li se spolu jinak, vystavíme Vám po Vašem přijetí naší závazné nabídky fakturu či zálohovou fakturu. V případě, že se dohodneme na úhradě v hotovosti, vystavíme Vám při předání peněžních prostředků příjmový doklad. Faktura, zálohová faktura i příjmový doklad budou mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, přičemž faktura (resp. zálohová faktura) Vám bude zaslána prostřednictvím e-mailu, příjmový doklad Vám pak bude předán v listinné podobě při příjmu peněžních prostředků.

  Splatnost faktury (resp. zálohové faktury) je sedmého (7.) dne ode dne jejího vystavení či ode dne jejího odeslání na Vaši e-mailovou adresu, nastal-li tento den později. Faktura (resp. zálohová faktura) může stanovit pozdější splatnost, nicméně oprava faktury nemá sama o sobě účinky prodloužení splatnosti.

   

  1. Jak probíhá sjednání nezávazné právní konzultace?

  Nezávaznou právní konzultací („Konzultace“) se rozumí právní porada s našimi advokáty (zaměstnanými i spolupracujícími) nebo s advokátními koncipienty ohledně Vašeho individuálního případu, a to osobně, telefonicky či online prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Tato Konzultace Vás nezavazuje k čerpání dalších našich služeb či produktů ani k další spolupráci s námi.

  Cena za Konzultaci je smluvně stanovena ve výši uvedené v ceníku zveřejněném na našich webových stránkách. Smlouvu o poskytnutí služby Konzultace uzavíráme v okamžiku, kdy uhradíte celou její cenu, nedohodneme-li se spolu výslovně jinak. V každém případě však platí, že do doby úhrady ceny nejsme povinni Konzultaci zahájit a Vám na ni nevzniká právní nárok.

  Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit obsah těchto podmínek poskytnutí Konzultace s účinností k datu zveřejnění této změny VOP na našich webových stránkách. Konzultace objednané a uhrazené před účinností takové změny VOP Vám poskytneme v souladu se zněním VOP platným k datu úhrady objednané Konzultace.

   

  5.1. Co se stane, když Konzultaci nezaplatím?

  Není-li cena za Konzultaci uhrazena do zamluveného termínu a času konání Konzultace, nevzniká Vám automaticky nárok na zamluvení náhradního termínu a času Konzultace a my nejsme povinni Vám ho nabídnout.

   

  5.2. Co když se již zaplacená Konzultace z nějakého důvodu neuskuteční?

  V případě, že cenu za Konzultaci uhradíte, avšak ještě před jejím smluveným termínem a časem budete chtít tyto změnit, domluvíme se na termínu a čase náhradním. Takovou změnu můžeme akceptovat pouze dvakrát. Pokud se nebudete moci zúčastnit druhého náhradního termínu, ztrácíte nárok na smluvení dalšího náhradního termínu a my Vám jsme oprávnění účtovat storno poplatek, které jsou blíže specifikovány níže.

  Nekoná-li se Konzultace z důvodu na Vaší straně, máme právo účtovat si storno poplatek za následujících podmínek:

  • zrušíte-li Konzultaci alespoň 2 pracovní dny před smluveným termínem, vrátíme Vám 100 % ceny Konzultace;
  • zrušíte-li Konzultaci 1 pracovní den před konáním nebo v den konání Konzultace před jejím plánovaným časem začátku, vrátíme Vám 50 % ceny Konzultace;
  • nezúčastníte-li se Konzultace bez předchozí omluvy, máme právo účtovat si storno poplatek ve výši 100 % z ceny dané Konzultace.

   

  Část ceny již uhrazené Konzultace nevracíme proto, že jsme si již Vaši záležitost, která měla být předmětem Konzultace, nastudovali a na konání Konzultace jsme si již vyhradili čas, částečně tak již k poskytnutí služeb došlo.

  Nekoná-li se Konzultace naopak z důvodu na naší straně, máte na výběr, zda si necháte vrátit plnou cenu již uhrazené Konzultace, či se s námi domluvíte na jiném termínu a času Konzultace.

  Nekonání Konzultace kvůli technickým obtížím nezávislým na naší a/nebo Vaší vůli není důvodem pro uplatnění storno poplatků. V takovém případě máte opět na výběr, zda si necháte vrátit plnou cenu již uhrazené Konzultace, či se s námi domluvíte na jiném termínu a času Konzultace.

   

  5.3. Dostanu své peníze za neuskutečněnou Konzultaci zpět?

  Uplatníte-li svůj nárok na vrácení uhrazené ceny Konzultace či její části, který Vám přiznává tato část VOP, vrátíme Vám danou částku na účet, který nám sdělíte, nebo z něhož peníze přišly, a to do 7 dní ode dne, kdy se na tom s Vámi domluvíme.

   

  1. Jak můžu Vaši službu reklamovat?

  Odpovídáme za to, že námi poskytnutá služba nemá vady, tedy že bude mít vlastnosti, které si spolu ujednáme, a pokud jsme si neujednali, tak takové vlastnosti, které jsme Vám popsali či které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby a které se hodí k námi uváděnému účelu. Odpovídáme i za to, že služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Jste-li Spotřebitel, naleznete postup pro uplatnění reklamace níže v části V. VOP (INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE).

   

  6.1. Kde reklamaci uplatnit?

  Reklamaci námi poskytnuté služby lze uplatnit prostřednictvím e-mailu na naši e-mailovou adresu či v listinné podobě na adresu našeho sídla uvedených v úvodu VOP.

   

  6.2. Co v reklamaci uvést?

  V reklamaci uveďte své údaje, kontakt, co a proč reklamujete, dále prokažte, že jsme Vám danou službu poskytli (e-mailem, záznamem o schůzce aj.), a uveďte, jak si přejete reklamaci vyřídit.

   

  6.3. Jaká práva mohu v reklamaci uplatnit?

  Rozlišujeme vadu odstranitelnou a neodstranitelnou, a dále podstatnou a nepodstatnou vadu. Podstatná je taková vada, o níž strana porušující Smlouvu již při jejím uzavření věděla nebo musela vědět, že by ji druhá strana neuzavřela, pokud by tuto vadu předvídala. V případě podstatné vady po nás tak dle její povahy (tedy zda je odstranitelná, či nikoli) můžete žádat:

  • odstranění vady dodáním nové nebo chybějící služby;
  • přiměřenou slevu z ceny;
  • vrácení ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

  U vady, která je nepodstatná (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou, či nikoli), máte nárok na:

  • odstranění vady;
  • přiměřenou slevu z ceny.

  Změna volby bez našeho souhlasu je možná pouze tehdy, budete-li žádat opravu vady, která se ukáže být neodstranitelnou. Nezvolíte-li si své právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

  Nebudeme-li moci nápravu nebo výměnu služby provést, můžete na základě odstoupení od Smlouvy požadovat vrácení ceny v plné výši. Pokud však prokážeme, že jste před převzetím o vadě služby věděli či ji sami způsobili, nejsme Vašemu požadavku povinni vyhovět.

   

  6.4. Za jak dlouho bude reklamace vyřízená?

  Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Pokud reklamaci v této lhůtě nevyřídíme, máte po jejím uplynutí stejná práva, jako by se jednalo o podstatnou vadu.

   

  6.5. Co když mi vámi poskytnutá právní služba způsobí újmu?

  Jako advokáti odpovídáme za újmu, kterou bychom Vám způsobili v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to i tehdy, byla-li by újma způsobena naším zaměstnancem či spolupracujícím advokátem a jeho zaměstnanci. Vezměte však prosím výslovně na vědomí, že nejsme schopni Vám zaručit úspěšnost v mimosoudním či jakémkoli jiném jednání ani v soudním, správním či jiném řízení. Nenaplněním Vašeho subjektivního očekávání Vám tedy nárok na náhradu újmy vůči nám nevzniká.

   

  1. Můžu od Smlouvy odstoupit?

  Jste-li právnická osoba či podnikající fyzická osoba („Podnikatel“), nemáte možnost od Smlouvy odstoupit s výjimkou využití odstoupení jako práva z vadného plnění za podmínek stanovených těmito VOP.

  Jste-li Spotřebitel, řídí se podmínky Vašeho odstoupení od Smlouvy částí V. VOP (INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE).

   

  1. Jak jinak lze Smlouvu ukončit?

  8.1. Výpovědí z Vaší strany

  Smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí právní služby, jste oprávněni vypovědět kdykoli, i bez udání důvodu, a to bez výpovědní doby, nedohodneme-li se výslovně jinak. Smlouvu o poskytování jiné než právní služby jste oprávněni vypovědět v obecné výpovědní lhůtě 2 měsíců.

  Vaše výpověď musí být písemná, nedohodneme-li se výslovně jinak, a musíte nám ji doručit prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu či prostřednictvím listinné pošty (dopisem) na adresu sídla uvedených v úvodu VOP. Ve výpovědi uveďte číslo účtu pro případné vrácení Vámi uhrazené ceny či její části.

   

  8.2. Výpovědí z naší strany

  My jsme oprávněni Smlouvu bez výpovědní doby vypovědět v těchto případech:

  • dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi námi jakožto advokáty a Vámi;
  • neposkytujete-li nám potřebnou součinnost;
  • trváte-li na tom, abychom postupovali podle Vašich pokynů, ačkoli jsme Vás poučili o tom, že tyto Vaše pokyny jsou v rozporu s právním řádem nebo stavovským předpisem České advokátní komory;
  • nesložíte-li přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních či jiných služeb, ačkoli jsme Vás o to požádali;
  • zjistíme-li dodatečně skutečnosti uvedené v § 19 ZA.

  I my musíme naši výpověď učinit písemně, nedohodneme-li se s Vámi výslovně jinak nebo není-li to písemně možné, a musíme Vám ji doručit prostřednictvím e-mailu či listinné pošty (dopisem) na adresu Vašeho bydliště či sídla.

   

  8.3. Co se stane poté, co výpověď nabude účinnosti?

  Výpověď je účinná v okamžiku jejího doručení druhé straně. V době 15 dní od nabytí účinnosti výpovědi Smlouvy o poskytování právní služby jsme jako advokáti povinni činit veškeré neodkladné úkony tak, abyste neutrpěli na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu, nedohodneme-li se s Vámi jinak nebo neučiníte-li jiné opatření (např. si naleznete jiného advokáta).

   

  8.4. Jaké jsou další způsoby ukončení Smlouvy?

  Smlouva mezi námi a Vámi může být dále ukončena též naplněním jejího účelu, tj. poskytnutím naší služby, či naší písemnou dohodou, která může být učiněna i prostřednictvím e-mailové komunikace.

   

  1. Jaká další práva a povinnosti vůči sobě máme?

  Jako advokáti jsme povinni chránit a prosazovat Vaše práva a oprávněné zájmy a řídit se Vašimi pokyny. Vezměte však prosím výslovně na vědomí, že Vašimi pokyny nejsme vázáni, jsou-li v rozporu s právním předpisem nebo stavovským předpisem České advokátní komory.

  V souladu se zákonem o advokacii jsme povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvíme v souvislosti s poskytováním právních služeb. Podmínky a rozsah naší mlčenlivosti při poskytování právních služeb stanoví § 21 ZA.

  Naše další práva a povinnosti související s poskytováním právních služeb se řídí ZA

  Udělujete nám souhlas se zasíláním veškerých písemností, které se týkají Vám poskytovaných služeb a které nám byly doručeny soudním, správním či jiným orgánem či jakoukoli osobou soukromého či veřejného práva v souvislosti s Vám poskytovanými službami, prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili pro účely komunikace s Vámi.

  Udělujete nám též souhlas používat Vaši obchodní firmu (název) či jméno pro své marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích tištěných i online (dostupných z internetu) propagačních materiálů, pokud Smlouva, tyto VOP či právní předpisy nestanoví jinak.

   

  V. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

  1. Co se dozvíte v této části VOP

  Tato část VOP se vztahuje na ty z Vás, kteří jste Spotřebiteli dle ZOS („zákon o ochraně spotřebitele“), a na Vaše zvláštní práva, konkrétně práva související s reklamací námi poskytnuté služby, Vaším právem odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu a mimosoudním řešením sporů mezi námi a Vámi jakožto Spotřebiteli. Příslušné části těchto VOP, upravující totožná práva odlišně od této části VOP, se uplatní pouze pro ty z Vás, kteří jsou právnickými osobami či Podnikateli.

   

  1. Jak můžu Vaše služby reklamovat?

  Odpovídáme za to, že námi poskytnutá služba nemá vady, tedy že bude mít služba vlastnosti, které jsme si spolu ujednali, a chybí-li takové ujednání, tak takové vlastnosti, které jsme Vám popsali či které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby a které se hodí k účelu, který jsme uvedli. Odpovídáme také za to, že služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   

  2.1. Do kdy mohu reklamaci uplatnit?

  Reklamovat námi poskytnutou službu můžete ve lhůtě 24 měsíců od jejího poskytnutí. Projeví-li se vada služby v prvním roce této lhůty, jsme to my, kdo musí prokázat, že námi poskytnutá služba nebyla vadná už při jejím poskytnutí. Projeví-li se vada služby v druhém roce této lhůty, jste to Vy, kdo musí prokázat, že vada služby zde existovala již od počátku. Vezměte prosím na vědomí, že při poskytování našich služeb vycházíme z informací poskytnutých Vámi a získaných z běžných veřejně přístupných zdrojů v době poskytování služeb, následná změna poměrů (ať už legislativních, právních, či faktických) tak nezakládá Vaše právo na uplatnění reklamace.

   

  2.2. Kde reklamaci uplatnit?

  Reklamaci námi poskytnutých služeb můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na naši e-mailovou adresu či na adresu sídla naší kanceláře uvedených v úvodu VOP.

   

  2.3. Co v reklamaci uvést?

  V reklamaci uveďte své údaje, kontakt, co a proč reklamujete, dále prokažte, že jsme Vám danou službu poskytli (e-mailem, záznamem o schůzce aj.), a uveďte, jak si přejete reklamaci vyřídit.

   

  2.4. Jaká práva mohu v reklamaci uplatnit?

  Rozlišujeme vadu odstranitelnou a neodstranitelnou, a dále podstatnou a nepodstatnou vadu. Podstatná je taková vada, o níž strana porušující Smlouvu již při jejím uzavření věděla nebo musela vědět, že by ji druhá strana neuzavřela, pokud by tuto vadu předvídala. Je-li vada odstranitelná, měli byste primárně požadovat odstranění vady, dle situace tedy:

  • dodání chybějící služby,
  • dodání nové služby.

  Nelze-li vadu odstranit, projeví-li se opakovaně, či je podstatným porušením Smlouvy anebo je zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás, můžete po nás požadovat:

  • přiměřenou slevu z ceny,
  • vrácení ceny na základě odstoupení od Smlouvy; od Smlouvy však nemůžete odstoupit, je-li vada nevýznamná, a to i kdyby byla neodstranitelná; stejně tak nemůžete od Smlouvy odstoupit, prokážeme-li, že jste před převzetím o vadě služby věděli či ji sami způsobili.

  Jednou zvolené právo z vadného plnění již nemůžete bez našeho souhlasu změnit, s výjimkou případu, kdy jste žádali odstranění vady, která se ukáže být neodstranitelnou.

   

  2.5. Jak zjistím, že k Vám moje reklamace dorazila?

  Bezprostředně poté, co nám bude Vaše reklamace doručena, Vám její přijetí potvrdíme, a to nejpozději do 3 pracovních dní od doručení. Toto potvrzení reklamace Vám bude doručeno prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v reklamaci, popř. v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. V potvrzení reklamace uvedeme naše identifikační údaje, Vaše identifikační údaje, Váš popis vady služby, Vámi uplatněné právo z vadného plnění a datum uplatnění reklamace, kterým je myšlen den, kdy nám byla reklamace doručena.

   

  2.6. Za jak dlouho bude reklamace vyřízená?

  Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění (doručení), pokud se spolu písemně nedohodneme na delší lhůtě. Tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni uplatnění reklamace (den uplatnění reklamace bude uveden v potvrzení reklamace, které Vám zašleme). Pokud konec této lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den. Pokud reklamaci v této lhůtě nevyřídíme, můžete po nás žádat přiměřenou slevu z ceny či vrácení ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

   

  2.7. Kdy mohu považovat reklamaci za vyřízenou?

  Reklamace je vyřízená ve chvíli, kdy Vás písemně prostřednictvím e-mailové komunikace či v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb informujeme o jejím vyřízení a jakým způsobem se tak stalo. Pokud Vás budeme informovat skrze poskytovatele poštovních služeb, je vyřízením reklamace okamžik, kdy jste se mohli s doručovanou listinou poprvé seznámit. Tato e-mailová zpráva či listina doručovaná skrze poskytovatele poštovních služeb slouží jako potvrzení o vyřízení reklamace.

   

  2.8. Z jakých důvodů může být moje reklamace zamítnuta?

  Vaši reklamaci můžeme zamítnout z těchto důvodů:

  • reklamace měla být uplatněna u někoho jiného;
  • o vadě, kterou reklamujete, jste věděli již při uzavírání Smlouvy či jste si ji způsobili sami;
  • vady služby se vyskytly po 24 měsících od poskytnutí;
  • je-li důvodem uplatnění reklamace změna poměrů (ať už legislativních, právních, či faktických) nastanuvší po poskytnutí služby;
  • je-li důvodem uplatnění reklamace nenaplnění Vašeho subjektivního očekávání.

   

  2.9. Mám právo na úhradu nákladů na uplatnění reklamace?

  Ano, máte právo na úhradu nákladů na uplatnění reklamace, a to nákladů účelně vynaložených, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

   

  2.10. Co když mi vámi poskytnutá právní služba způsobí újmu?

  V rozsahu ZA odpovídáme našim klientům za újmu, kterou jim způsobíme v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to i tehdy, byla-li újma způsobena naším zástupcem, zaměstnancem či zaměstnaným advokátem. Vezměte však prosím na vědomí, že nejsme schopni zaručit úspěšnost v mimosoudním či jakémkoli jiném jednání ani v soudním, správním či jiném řízení. Nenaplněním Vašeho subjektivního očekávání Vám tedy nárok na náhradu újmy vůči nám nevzniká.

   

  1. Kdy mohu od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a za jakých podmínek?

  Od Smlouvy můžete bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Svoje rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nám prosím dejte vědět prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu či v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb na adresu našeho sídla uvedených v úvodu VOP.

  Uzavřením Smlouvy postupem podle části IV. VOP (SMLOUVA) nám dáváte výslovně najevo, že si přejete, abychom začali s poskytováním dané služby ihned po uzavření Smlouvy, tedy že si nepřejete využít svého práva ponechat si 14denní lhůtu pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu, kdy toto rozhodnutí znamená, že poskytnutím služby v této lhůtě Vaše právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu zaniká (tím samozřejmě není dotčeno Vaše právo odstoupit od Smlouvy jakožto právo z vadného plnění). O tomto jste byli poučeni i v rámci naší e-mailové komunikace předcházející uzavření Smlouvy. Informujeme Vás o tomto v takovémto důrazu z toho důvodu, že dle zákona potřebujeme Váš výslovný souhlas s tím, abychom Vám mohli službu poskytnout dříve, než uplyne tato 14denní lhůta dávající Vám možnost odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu. Vezměte prosím na vědomí, že bez tohoto Vašeho výslovného souhlasu bychom nebyli oprávněni ani povinni začít s poskytováním služby dříve.

  Dáte-li nám uzavřením Smlouvy najevo svoje přání podle předchozího odstavce a následně ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy od ní odstoupíte, aniž bychom Vám stihli službu poskytnout celou, jste povinni nám uhradit poměrnou část ceny sjednané za poskytnutí služby odpovídající práci, kterou jsme již na Vašem případu učinili. V případě, že během lhůty 14 dní od uzavření Smlouvy Vám poskytneme službu celou, zaniká tím Vaše právo v této lhůtě od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu (tím samozřejmě není dotčeno Vaše právo odstoupit od Smlouvy jakožto právo z vadného plnění).

   

  1. Mohu využít mimosoudní řešení sporu, který mám s Vámi?

  Ano, můžete, a to následujícími způsoby:

   

  4.1. Spory týkající se poskytnutí právní služby

  V případě sporu ze Smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytnutí právní služby, se můžete obrátit na Českou advokátní komoru, která byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem. Webové stránky tohoto pověřeného subjektu jsou www.cak.cz. Řízení se zahájí jen na Váš návrh, a to v případě, pokud se Vám nepodaří vyřešit spor přímo s námi. Pokud se nám spolu nepodaří spor vyřešit napřímo, zavazujeme se poskytnout Vám písemně všechny informace ohledně možného mimosoudního řešení sporu.

   

  4.2. Spory týkající se jiné než právní služby

  V případě sporu ze Smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytnutí jiné než právní služby, máte právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu naleznete na www.coi.cz.

   

  4.3. Mám ještě nějaké další možnosti?

  V případě zakoupení jiné než právní služby přes internet můžete k řešení vzniklého sporu využít též platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online naleznete na http://ec.europa.eu/odr.

   

  1. Co dalšího byste ještě měli vědět?

  5.1. Jak získáváte spotřebitelské recenze?

  Na našich webových stránkách máte přístup k hodnocení našich služeb našimi klienty prostřednictvím Google recenzí. Funguje to tak, že klienty, kteří nám napíší či sdělí, že se chtějí k poskytování služeb námi vyjádřit, poprosíme prostřednictvím kontaktů, které na ně máme (nejčastěji e-mail), o to, aby se s touto svojí zkušeností podělili s ostatními. Takováto recenze Vám zabere minimum času a nám pomůže ve vylepšování našich služeb.

   

  5.2. Dodržujete nějaký kodex chování?

  Jako advokáti jsme při poskytování právních služeb vázáni stavovskými předpisy České advokátní komory, zejména Usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. 10. 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění jeho změn. Jeho znění naleznete zde: https://www.cak.cz/assets/1997-1-eticky-kodex.pdf.

   

  VI. ČLENSKÁ SEKCE

  Členská sekce je část našich webových stránek, k níž mají přístup pouze registrovaní uživatelé a která obsahuje shrnutí klíčových informací z různých oblastí práva, články, videa, vzorové právní dokumenty a další služby, v nichž jsme shrnuli léta naší praxe.

  Členství má dvě základní varianty, a to STANDARD a PREMIUM, které se liší zejména množstvím obsahu, kdy prémiové členství zahrnuje některé články, videa, vzorové právní dokumenty a další služby navíc oproti členství standardnímu.

   

  1. Je členská sekce placená?

  Ano, při registraci je třeba z Vaší strany uhradit poplatek za členství, čímž je mezi námi uzavřena Smlouva ve smyslu části IV. VOP (SMLOUVA) s určitými odchylkami, které se dozvíte v této části VOP. Poplatek se pro variantu STANDARD a PREMIUM liší, konkrétní výši varianty však uvidíte ještě před registrací v záložce členské sekce „Varianty členství“.

  Pro využívání členské sekce je třeba následně hradit poplatek za členství pravidelně jednou měsíčně.

  Je možné od nás získat slevový kód na určitou omezenou dobu trvání členství, vezměte však prosím na vědomí, že poskytnutí tohoto slevového kódu není nárokové a my si vyhrazujeme právo kdykoli poskytování slevového kódu ukončit.

   

  1. Jak se stanu členem?

  Nejdříve je třeba vyplnit registrační formulář a uhradit poplatek za členství, jehož obsah a výše poplatku jsou specifikovány v záložce členské sekce „Varianty členství“. Okamžikem uzavření Smlouvy je moment, kdy uhradíte poplatek za členství skrze platební bránu, na níž budete přesměrováni. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Do okamžiku uhrazení celé ceny nejsme povinni Vám členskou sekci zpřístupnit, a to ani v případě, že je Vámi cena hrazena po částech, nedohodneme-li se výslovně jinak.

  V případě, že se poprvé registrujete s využitím slevového kódu, který Vám umožňuje čerpat výhody členství po určitou dobu bezplatně, je okamžikem uzavření Smlouvy již samotný moment registrace.

  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího uzavření a závazky z ní plynoucí (zejména náš závazek zpřístupňovat Vám obsah členské sekce a Váš závazek nám za to hradit poplatek za členství) budou každý měsíc automaticky prodlužovány, dokud nebude Smlouva z Vaší či naší strany ukončena postupem dle bodu 4 této části VOP (Jak mohu členství ukončit?).

   

  1. Jakým způsobem budu za členství následně platit?

  Za členství v členské sekci se zavazujete měsíčně dopředu platit poplatek ve výši stejné jako při registraci dle toho, jakou variantu členství jste zvolili. Varianty můžete libovolně měnit, nicméně v takovém případě vezměte prosím na vědomí, že se tím změní nejen rozsah zpřístupněného obsahu členské sekce, ale i Vaše poplatková povinnost.

  V případě, že se poprvé registrujete s využitím slevového kódu, bude tento poplatek po uplynutí doby trvání zvýhodněného členství na jeho základě činit částku, které odpovídá současné výši poplatku dané varianty členství, kterou jste si při registraci zvolili.

  Dáváte nám výslovný souhlas a berete na vědomí, že poplatek za členství se Vám bude automaticky každý měsíc trvání Smlouvy strhávat z Vašeho bankovního účtu, který jste vyplnili do příslušné kolonky při registraci.

   

  1. Jak mohu členství ukončit?

  Kdykoli v průběhu trvání Vašeho členství máte možnost ho ukončit jednostrannou výpovědí. V takovém případě nám dejte prosím vědět na náš e-mail uvedený v úvodu VOP a my Vaše členství zrušíme, a to ke dni předcházejícímu tomu, na který připadá Vaše povinnost hradit pravidelný měsíční poplatek za trvání členství. Budete tedy moci využívat své členství ještě po celou dobu, kterou máte uhrazenou. Vezměte tedy prosím na vědomí, že již uhrazený měsíční poplatek Vám z těchto důvodů nebude vrácen.

  Uzavřením Smlouvy postupem podle bodu 2. této části VOP (Jak se stanu členem?), tj. registrací v členské sekci, nám dáváte výslovně najevo, že si přejete, abychom Vám obsah členské sekce zpřístupnili ihned po uzavření Smlouvy, tedy že si nepřejete využít svého práva ponechat si 14denní lhůtu pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu, kdy toto rozhodnutí znamená, že zpřístupněním obsahu členské sekce v této lhůtě Vaše právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu zaniká. Vezměte prosím na vědomí, že bez tohoto bychom nebyli oprávněni ani povinni zpřístupnit Vám obsah členské sekce dříve.

   

  1. Je obsah členské sekce aktuální?

  Obsah členské sekce pravidelně doplňujeme a snažíme se ho udržovat aktuální, nicméně vezměte prosím na vědomí, že veškeré tam uvedené informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění. V žádném případě se nejedná o jakékoli závazné právní doporučení či radu.

   

  VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  V této části VOP se dozvíte, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji či osobními údaji jakékoli jiné osoby, jejíž osobní údaje jste nám sdělili či nám byly sděleny jinak. Tato část VOP se vztahuje na

  • zpracování osobních údajů, které provádíme během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu, telefonu a dalších prostředků dálkové komunikace,
  • zpracování osobních údajů, které provádíme během trvání obchodního vztahu mezi námi a Vámi,
  • zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.

  V případě, že byste potřebovali jakékoli další vysvětlení, obraťte se na nás prosím našeho e-mailu uvedeného v úvodu VOP, rádi Vám vše blíže vysvětlíme.

   

  1. Za jakým účelem moje osobní údaje zpracováváte a za jakým právním základem?

  Ochranu osobních údajů Vám poskytuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy, tyto VOP přístupné na našich webových stránkách a naším vnitřním zabezpečením.

  Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

   

  1.1. Poskytování právních a jiných služeb a plnění Smlouvy (Účel A)

  Vaše osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Vždy vyžadujeme pouze přiměřené a relevantní údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli poskytnout své služby v perfektní kvalitě. Bez těchto údajů bychom nemohli produkty poskytnout a následkem by mohla být nemožnost uzavření Smlouvy či jejího plnění.

   

  1.2. Plnění našich právních povinností (Účel B)

  Vaše osobní údaje zpracováváme zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.

  V souvislosti s poskytováním právních a s nimi souvisejících služeb zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem řádného vedení advokátního spisu a plnění povinností dle předpisů o advokacii, včetně elektronické komunikace, seznamu kontaktních údajů a poskytovaných služeb.

   

  1.3. Poskytování právních, účetních či daňových novinek, tipů a marketingových nabídek (Účel C)

  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání právních, účetních a daňových novinek, tipů a marketingových sdělení o námi poskytovaných produktech a službách na základě Vašeho souhlasu uděleného.

  Po udělení takového souhlasu Vás budeme moci prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace kontaktovat a Vy tak získáte hodnotné informace o nových článcích, novinkách ve změnách zákonů, službách, produktech a dalších zajímavostech. Také budete moci získávat naše e-booky, které pro všechny své průběžně připravujeme.

  Pokud nám udělíte tento souhlas, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli odvolat, a to v listinné podobě na adresu našeho sídla či prostřednictvím e-mailu uvedených v úvodu VOP nebo kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě, kterým jste souhlas udělili.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto Účelu C není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.

   

  1.4. Ochrana našeho oprávněného zájmu (Účel D)

  Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování naší advokátní kanceláře můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání našich právních nároků.

  Kromě výše uvedeného můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i pro Vaši identifikaci ve smyslu zákona o advokacii, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.

   

  1. V jakém rozsahu jsou moje osobní údaje zpracovávány?

  Pro poskytování našich služeb za Účelem A, Účelem B a Účelem D od Vás můžeme požadovat a zpracovávat osobní údaje týkající Vás, Vaší společnosti či osob, se kterými právně jednáte či s nimi řešíte spor. Jedná se zejména o tyto údaje:

  • jméno a příjmení, adresa, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje
  • název obchodní firmy, identifikační nebo daňové identifikační číslo
  • další údaje, které souvisejí s konkrétními našimi službami (např. údaje o obchodních partnerech a Vašich zaměstnancích nebo osobách, se kterými právně jednáte nebo s nimi řešíte spor, spisové značky, informace o Vašem případu, které vyplní na webovém formuláři, informace a dokumenty k Vašemu případu, které nám zašlete formou e-mailové zprávy či jiného prostředku dálkové komunikace či které nám předáte v listinné podobě apod.)
  • v případě vyplnění a odeslání webového formuláře žádosti zpracováváme za účelem splnění evidenčních povinností o udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů podle této části VOP také datum a čas odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán.

  Pro poskytování právních, účetních a daňových novinek, tipů, marketingových nabídek a obchodních sdělení (Účel C) od Vás můžeme požadovat a zpracovávat zejména tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
  • název obchodní firmy
  • v případě vyplnění a odeslání webového formuláře nebo přihlášení k odběru některého z marketingových kanálů zpracováváme za účelem splnění evidenčních povinností o udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů podle této části VOP také datum a čas odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán.

  Pokud byste nám za výjimečných okolností poskytli osobní údaje, které jsou podle GDPR právních standardů klasifikovány jako obzvláště citlivé (např. etnický původ, náboženské vyznání nebo zdravotní stav), budeme takové citlivé osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s příslušnou legislativou.

   

  1. Jakým způsobem zpracováváte moje osobní údaje?

  Vaše osobní údaje zpracováváme pouze k výše uvedeným účelům. Osobní údaje zpracováváme v listinné podobě i elektronické podobě, a to jak manuálně, tak automatizovaným způsobem.

  Vezměte prosím na vědomí, že jste povinni své osobní údaje, ať už v nezávazné objednávce služeb či ve Smlouvě, uvádět správně a pravdivě, a že jste povinni bez zbytečného odkladu nás informovat o změně v osobních údajích.

  Potvrzujete, že Vámi poskytnuté osobní jsou přesné a že jste byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

   

  1. Po jakou dobu moje osobní údaje zpracováváte a uchováváte?

  Účel A:

  Vaše osobní údaje získané v souvislosti s Účelem A zpracováváme po dobu trvání Smlouvy. Po dobu plnění povinností z ní plynoucích pak zpracováváme tyto osobní údaje maximálně po dobu tří let a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních a zákona o advokacii). Pokud mezi námi nedojde k uzavření Smlouvy a nedojde k poskytnutí služby na základě Vaší nezávazné poptávky a Vašich požadavků, osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednoho roku a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních a zákona o advokacii).

  Účel B:

  Vaše osobní údaje získané v souvislosti s Účelem B zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

  Účel C:

  Vaše osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu v souvislosti s Účelem C zpracováváme a využíváme ke stanovenému účelu po dobu trvání souhlasu až do jeho odvolání. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat postupem podle bodu 1.3. této části VOP a zažádat o vymazání údajů či jejich aktualizaci.

  Účel D:

  Vaše osobní údaje získané v souvislosti s Účelem D zpracováváme maximálně po dobu tří let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší.

   

  1. Kdo má přístup k mým osobním údajům?

  Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům, advokátům, kteří s námi spolupracují a také případně poskytovatelům nezbytných služeb na základě uzavřených zpracovatelských smluv, které splňují podmínky GDPR, a to tak, aby byly Vaše osobní údaje v bezpečí, a vždy pouze v nezbytné míře pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního důvodu.

  Mezi případné další subjekty, kterým můžeme poskytnout Vaše osobní údaje na základě zpracovatelské smlouvy, patří zejména poskytovatelé serverových, cloudových, CRM a dalších IT řešení, poskytovatelé advokátních systémů a poskytovatelé účetních a daňových služeb, poskytovatelé marketingových a komunikačních řešení a v případě Účelu C také provozovatelé sociálních sítí.

   

  1. Jak zpracováváte osobní údaje třetích osob?

  V některých případech můžeme zpracovávat i osobní údaje fyzických osob spolupracujících s Vámi takovým způsobem, že tato spolupráce souvisí s předmětem naší činnosti, pokud je těchto údajů k plnění třeba, a to v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Jedná se např. o osobní údaje Vašich zaměstnanců, klientů nebo dodavatelů apod., které nám sdělíte v souvislosti s plněním jednotlivých účelů. Osobní údaje třetích osob budeme zpracovávat dle účelu konkrétního zpracování podle podmínek, kterými se řídí i zpracování Vašich osobních údajů.

  Výslovně prohlašujete, že jste získali a disponujete platným souhlasem třetích osob ke zpracování jejich osobních údajů, včetně obzvlášť citlivých osobních údajů. Jste povinni nás informovat o skončení platnosti souhlasu třetích osob do 7 dní od vzniku takové skutečnosti.

   

  1. Jaká mám práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

  Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

   

  7.1. Právo na přístup k osobním údajům

  Toto právo znamená, že od nás můžete kdykoli požadovat informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, či nikoli. V případě, že takové údaje zpracováváme, máte právo žádat informace, za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem tyto osobní údaje zpracováváme, a můžete žádat kopii těchto údajů.

   

  7.2. Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

  Toto právo znamená, že od nás můžete kdykoli požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Takový požadavek provedeme bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na naše aktuální technické možnosti.

   

  7.3. Právo na výmaz

  Toto právo znamená, že v případě, že o to požádáte, vymažeme Vaše osobní údaje, a to pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.

   

  7.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

  Toto právo znamená, že nás můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. V takovém případě tyto osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uschováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které Vám zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.

   

  7.5. Právo na přenositelnost údajů

  Toto právo znamená, že nás kdykoli můžete požádat o to, abychom osobní údaje, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány automatizovaně, na základě souhlasu nebo smlouvy předali třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebudeme moci vyhovět.

   

  7.6. Právo vznést námitku

  Toto právo znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže vznesete námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat. Jestliže vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku nejprve vyhodnotíme a budeme Vás informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce nebudeme moci vyhovět.

   

  7.7. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

  V případě Vaší nespokojenosti s vyřízením žádosti a uplatněním výkonu práva máte právo podat stížnost k dohledovému orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111.

   

  7.8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byl poskytnut

  Odvolat souhlas můžete kdykoli bez udání důvodu, a to buď kliknutím na odkaz v e-mailu, kterým jste udělili souhlas, písemně na naši adresu, na našem telefonním čísle či prostřednictvím naší e-mailové adresy uvedených v úvodu VOP.

  Upozorňujeme, že naše činnost je vázána právními předpisy stanovujícími nám mnohé povinnosti. Vezměte prosím na vědomí, že s odkazem na právní povinnosti můžeme uplatnění některého z výše uvedených práv výrazně omezit nebo odmítnout.

  V případě zjevně nedůvodných, nepřiměřených či opakovaných žádostí můžeme v souladu s právními předpisy za realizaci daného práva účtovat přiměřený administrativní poplatek nebo takovou žádost odmítnout.

   

  VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Nenašli jste odpověď na to, co jste hledali?

  Práva a povinnosti neupravené Smlouvou a těmito VOP se řídí OZ (občanským zákoníkem) a dalšími obecně závaznými právními předpisy. V případě jakýchkoli dotazů se též neváhejte obrátit přímo na nás prostřednictvím e-mailu či telefonu uvedených v úvodu VOP, rádi Vám vše zodpovíme.

   

  1. Uplatní se tyto VOP i na případy s mezinárodním prvkem?

  Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Strany sjednávají, že se Smlouva a tyto VOP řídí českým právním řádem. Spory ze Smlouvy budou řešeny výhradně před soudy České republiky. Pokud je pořízen překlad Smlouvy či těchto VOP do cizího jazyka, výklad české verze Smlouvy a těchto VOP má vždy přednost.

   

  1. Co dalšího byste měli vědět?

  Smlouva a tyto VOP, které jsou její součástí, obsahují úplné ujednání Stran a nahrazují všechna předchozí ujednání týkající se téhož předmětu.

  Aktuální verze VOP je vždy dostupná na internetových stránkách Poskytovatele. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele a v záhlaví VOP.

  Smlouva může, ale nemusí být archivována Poskytovatelem v elektronické i tištěné podobě, pro Klienta či jinou fyzickou nebo právnickou osobu však není dostupná ani na žádost.

   

  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2024.

   

  V Praze dne 1. 2. 2024

   

  Mgr. Petr Uklein, advokát

  advokátní kancelář ModerniPravnik.cz