×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co je to finanční asistence?

  Finanční asistence a podmínky pro její poskytnutí

  Co je to finanční asistence?

  Finanční asistence představuje poskytnutí zálohy, zápůjčky nebo úvěru v obchodní korporaci, k získání podílu ve společnosti, nebo poskytnutí zajištění obchodní korporace za účelem získání účasti v ní.

  Zjednodušeně se jedná o variantu financování nákupu společnosti zajištěním jejího majetku. Není podstatné, jak je takové právní jednání označeno, rozhodný je skutečný účel plnění, kterým musí být získání podílů na společnosti nebo jejich zajištění. V případě, že je účel plnění jiný, o finanční asistenci se nejedná.

  Jaké jsou podmínky pro poskytnutí finanční asistence?

  Právní úprava finanční asistence si od svého počátku prošla dynamickým vývojem. Institut finanční asistence býval zakázanou operací, a to především z důvodů ochrany kapitálové trhu a ochrany základního kapitálu společnosti. Úplný zákaz finanční asistence však ve svém důsledku narušoval evropský trh fúzí a akvizic. Z těchto důvodů došlo na evropské úrovni k novelizaci její právní úpravy, a finanční asistence byla za určitých podmínek povolena.

  Test úpadku

  Základní podmínkou pro poskytnutí finanční asistence je tzv. test úpadku. Společnost zásadně nesmí poskytnout finanční asistenci, pokud by si tím mohla přivodit úpadek. Úpadek si poskytnutím finanční asistence nesmí přivodit jak ve formě platební neschopnosti, tak ani ve formě předlužení.

  Pro účely posuzování přivození si platební neschopnosti či předlužení společnosti, jako důsledek poskytnutí finanční asistence, je nutné zohlednit větší časový úsek. Důležitějším prvkem je však příčinná souvislost mezi poskytnutím finanční asistence a úpadkem společnosti, nikoliv souvislost časová, neboť úpadek v souvislosti s poskytnutím finanční asistence nemusí nutně nastat bezprostředně po jejím poskytnutí.

  Spravedlivé podmínky

  Finanční asistence musí být poskytnuta za spravedlivých podmínek, zejména pokud jde o úročení nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti. Posouzení spravedlivých podmínek je vhodné přenechat znalci. K naplnění zákonných požadavků takového posouzení však většině případů postačí znalecké expertní posouzení, není tak zapotřebí vyhotovit znalecký posudek. Jejich zpracování je však v praxi časté a doporučované.

  Zpráva

  Povinností jednatele společnosti je vypracovat písemnou zprávu, ve které poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní. Ve zprávě musí být uvedeny výhody a rizika, které z poskytnutí finanční asistence pro společnost plynou, stejně tak jako uvedení podmínek, za kterých bude finanční asistence poskytnuta, a proč její poskytnutí není v konfliktu se zájmem společnosti.

  Společnost je povinna uložit písemnou zprávu do sbírky listin bez zbytečného odkladu poté, co byla schválena valnou hromadou. Zpráva musí být od odeslání pozvánek na valnou hromadu k dispozici v sídle společnosti, a musí být volně dostupná na této valné hromadě všem společníkům.

  Schválení

  Jak jsme již naznačili výše, poskytnutí finanční asistence musí být odsouhlaseno valnou hromadou společnosti. Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti společníků mající alespoň polovinu hlasů. Pro schválení finanční asistence je zapotřebí prostá většina všech hlasů přítomných společníků. V případě, že společenská smlouva stanoví jinak, schválení finanční asistence podléhá podmínkám společenské smlouvy.

  Jak je to s finanční asistencí v praxi?

  Přestože tento institut může v některých transakčních stycích stále představovat obavy dotčených stran, naši klienti se na nás stále častěji obrací s žádostmi o pomoc s finanční asistencí. Účelem její právní úpravy je především ochrana věřitelů a společníků společnosti, při dodržení všech zákonných podmínek tak není důvod k žádným obavám s finanční asistencí spojených. 

  Z našich zkušeností víme, že finanční asistence v dnešní době nepředstavuje realizační problém, nýbrž nutnost řádného zpracování právních dokumentů.

  Přemýšlíte-li o finanční asistenci jako o prostředku k naplnění svých podnikatelských cílů, obraťte se na nás. Rádi Vám poskytneme naše služby.

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Barbora Janáčková, právní praktikant

  #financniasistence #spolecnost #sro #korporace #uver #zastava #financovani #zajisteni #spolecnik #jednatel #pravo #pravnik #modernipravnik #pravnikonline