×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak se doručují písemnosti?

  Jak se doručují písemnosti?

  Jak se doručují písemnosti?

  Každá písemnost se doručuje jiným způsobem, liší se tak doručování od správních, soudních či jiných institucí.

  Doručování obecně

  Písemnosti se doručují více způsoby, 

  • prvním z nich je použití klasické pošty a doručení písemné, lze však také doručovat 
  • veřejnou vyhláškou, kdy se písemnost vyvěsí na úřední desce a také elektronicky. Vždy na nejméně 15 dní.
  • Doručování do datové schránky

  Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li osoba zřízeno svou datovou schránku, doručují se dokumenty do datové schránky.

  Dokument je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky osoba přihlásí. Nepřihlásí-li se osoba do datové schránky ve lhůtě do 10 dnů ode dne, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

  Podání vůči orgánu veřejné moci učiněné prostřednictvím datové schránky je však učiněno již okamžikem dodání do datové schránky daného orgánu veřejné moci. 

  Doručování fyzickým osobám

  Základním pravidlem je, že fyzickým osobám se doručuje písemnost:

  • na adresu pro doručování,
  • na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti,
  • na adresu trvalého pobytu,
  • případně i na elektronickou adresu či do datové schránky.

  Některé písemnosti (např. rozhodnutí) lze doručit pouze do vlastních rukou. Pak je osoba musí převzít osobně, případně pověřit někdo plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. V případě, kdy má fyzická osoba zpřístupněnou datovou schránku, je povinností každého úřadu doručovat písemnosti primárně do datové schránky této osoby.

  Doručování právnickým osobám

  Právnické osobě se písemnost obecně doručuje na adresu pro doručování nebo na adresu jejího sídla. Při doručování pomocí veřejné datové sítě se doručuje na elektronickou adresu či do datové schránky právnické osoby.

  Pokud jsou písemnosti určeny do vlastních rukou, nemůže je převzít kterýkoliv zaměstnanec, ale pouze osoby, které jsou zmocněny. 

  Právnickým osobám je však ze zákona zřizována datová schránka, uplatní se zde tak stejné pravidlo jako u datových schránek fyzických osob – tedy povinností každého úřadu je doručovat písemnosti adresované právnické osobě primárně do její datové schránky. 

  Fikce doručení

  Po uložení zásilky je adresát upozorněn, že si má písemnost vyzvednout ve lhůtě 10 dnů. Po uplynutí této doby se zpravidla vhazuje zásilka do schránky.

  Fikce doručení se začíná počítat den následující po upozornění adresáta a nastává desátý den poté. K fikci doručení nemůže dojít ve svátek nebo o víkendu. U datových schránek je dokument považován za doručený desátým dnem ode dne, kdy byl dodán do schránky. Považuje se přitom za doručený i v případě, kdy se osoba do datové schránky nepřihlásí.

  ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA!

  Problematika doručování je v právu používána prakticky každý den. Díky doručování vzniká spousta práv a povinností, proto je důležité jej mít pod kontrolou. Jedno přehlédnutí Vás ve výsledku může stát nemalé peníze. 

  V této problematice jsme však zběhlí, víme a co si dát pozor a jak nepřijít zbytečně o peníze. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.

   

  Kontaktujte nás ještě dnes, jsme tu pro Vás!

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Michaela Bílá, právní praktikant

  #pomoc #pravo #pravnimoc #lhuty #dorucovani #individualita #poradenstvi #onlinepravnik #onlinepomoc #pravnipomoc #pravniporadenstvi #poradenstvionline #datovaschranka